Pazar , 23 Haziran 2024

Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri İhale Duyurusu (TR-ENG)

Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri İhale Duyurusu (TR-ENG)

 

Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri İthal Tarım Ürünlerinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin İyi Uygulamaların Sürdürülmesi Amaçlı İşbirliği:

Türkiye’deki Fındık Tedarik Zincirinde USDA Uygulama Önerilerinin Denenmesi Pilot Projesi

 

Kooperatif Anlaşma Numarası: IL-28101-15-75-K-11

Finansör Ajans: ABD Çalışma Bakanlığı

Danışmanlık Türü: Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri

İş Tanımı Hazırlık Tarihi: 13 Eylül 2017

Hedef Lokasyonlar: Düzce, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa

Sözleşme Sağlayıcısı: Daha sonra belirlenecek (Alt yüklenici)

 

1-Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri Arka Plan ve Gerekçelendirme

Uluslararası Çalışma İşleri Bürosu (ILAB), ABD Çalışma Bakanlığının (USDOL) dünya çapında işçilerin adil muamele görmesi ve küresel ekonomiden kendi paylarına düşeni alabilmelerini sağlama çabalarına öncülük etmektedir. ILAB’ın misyonu küresel çalışma koşullarını geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, işçilerin haklarını kullanma yetilerini korumak ve çocukların ve diğer savunmasız nüfusların iş yerlerinde sömürülmesi sorununu ele almaktır. ILAB içerisindeki Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma ve İnsan Kaçakçılığı Ofisi (OCFT) politika, araştırma ve teknik destek projeleriyle çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir.

 

1.1 İthal Tarım Ürünlerinde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin İyi Uygulamaların Sürdürülmesi Amaçlı İşbirliği: Türkiye’deki Fındık Tedarik Zincirinde USDA Uygulama Önerilerinin Denenmesi Pilot Projesi

USDOL-ILAB, Fair Labor Association’a (FLA) ABD Tarım Bakanlığının (USDA) Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılması (varsa)Uygulama Önerilerini (bundan böyle ABD Tarım Bakanlığı Uygulama Önerileri olarak anılacak) pilot etmek üzere kapsamlı ve sürdürülebilir bir programa öncülük etmesi amacıyla bir işbirliği anlaşması önermiştir. Uygulama önerilerinde ABD’ye ithal edilen ürün veya malların çocuk işçiliği yoluyla üretilme olasılığını azaltmak için tarımsal ürün veya malların üretimi, işlenmesi ve dağıtılması esnasında bağımsız üçüncü taraflarca izleme ve doğrulama çalışmaları yapılması için bir dizi uygulama önerilmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Uygulama Önerileri, kendi bağlı şirketlerinin tedarik zincirinde son on yıl boyunca işçi haklarının durum tespitini yaparken FLA tarafından geliştirilen ve uygulanan metodolojinin çok benzerine karşılık gelmektedir. FLA, Kasım 2015’te başlayan ve Haziran 2018’de sona erecek bu 31 aylık projede çok uluslu gıda şirketi Nestle ve onun iki büyük fındık tedarikçisi Balsu ve Olam’la ortaklık yürütmektedir.

 

Projenin ana hedefi Nestle S.A, Olam ve Balsu için ABD Tarım Bakanlığı Uygulama Önerileri tüm unsurlarını hayata geçiren kapsamlı ve sürdürülebilir bir program tasarlamak ve yürütmektir. Daha net ifade etmek gerekirse, projenin hedefleri şu şekildedir:

 

(1) Türkiye’de fındık tedarik zincirinde çocuk işçiliğinin önlenmesi ve iyi istihdam uygulamalarının sürdürülmesi için bir program geliştirmek;

(2) Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve iyi istihdam uygulamalarının yaygınlaştırılması üzerine pilot programı şekillendiren ve onu konuyla ilişkili ve ihtiyaçlara yönelik kılan araştırma, değerlendirme ve güvenilir veri toplama çalışmalarını yürütmek;

(3) Pilot programdan çıkarılan öğrenmeleri, ABD Tarım Bakanlığı Uygulama Önerilerinin diğer tarım şirketleri ve tedarik zincirlerinde kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi için yaygınlaştırmak.

 

Proje şirketlerin tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğini önlemek ve iyi istihdam uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kurumsal kapasitelerini arttırmak adına kurumsal güçlerinin tespit edilmesine odaklanacak ve USDA Uygulama Önerilerinin daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi için güçlendirilmesi gereken alanları belirleyecektir. ABD Tarım Bakanlığı Uygulama Önerilerinin hayata geçirilmesini sağlayacak pilot uygulama Türkiye’nin Ordu, Düzce ve Sakarya şehirlerinde hâlihazırda Olam ve Balsu’ya fındık tedarik eden 1000 fındık bahçesinde gerçekleştirilecektir. Projede sorunun kök sebeplerine de müdahale edebilmek için Urfa’da da uygulamalar gerçekleştirilecektir.

 

I.2 Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri Gerekçe

Çocuk işçiliği Türkiye’de ülke geneline yayılmış bir sorun olup sürdürülebilir gelişme ve kalıcı çözümler için devletin harekete geçmesi gereken bir alandır. FLA, Türkiye’de 2005 yılından beri çalışmaktadır ve bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yakın çalışma ilişkileri kurmuştur. Bu proje çerçevesinde, ilgili bakanlıklar ile hâlihazırda kurulmuş ilişkileri kuvvetlendirmek ya da sürdürülebilir bir şekilde soruna çözüm aranması için diyaloğa devam etmek adına çalışılacaktır. Fındık hasat bölgelerindeki bazı yerel otoritelerin isçi ailelerinin kaldığı kamplardaki yasam koşullarını iyileştirmek için kaynakları vardır. Uygulamalarını iyileştirmek adına bakanlıkların ve yerel otoritelerin FLA’nın üstlenebileceği teknik danışmanlık, katma değer sağlama ve kolaylaştırıcılık rolünden yararlanabilecekleri gözlemlenmiştir.

 

Bu proje, yerel otoritelere müdahale modelleri hakkında güncel bilgi vermeyi ve mümkün durumlarda (bu dosyanın iletişim ve iyileştirmelere dair bölümüne bknz) sahada aktif uygulamalara teşvik etmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Bu proje ayrıca yerel çalışma müdürlüklerinin temsilcilerinin de farkındalıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Çocuk isçiliğinin sona erdirilmesi ve sektöre yönelik ortak önerilerin geliştirilmesi için koordineli girişimlerin desteklenmesi adına devlet otoriteleri projede merkezi bir konumda olacaktır.

 

Türkiye’nin 4 ilinin yerel yönetimleri (Düzce, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa) çocuk işçiliğine karşı mücadele vermek konusunda kararlıdır. Bu bakımdan, FLA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yerel yönetimlerin ve belediyelerin kapasite inşası için adımlar atmak istemektedir.

 

FLA, projeye ilgi duyan bir dizi birey/akademisyen/alt yüklenici ile birlikte kapasite inşasına yönelik aktiviteler ve çeşitlilik ile yaratıcılığı desteklemek için çalışmayı hedeflemektedir.

 

1- Görevin Amacı ve Kapsamı

Proje faaliyetlerinin kapsamında, FLA yereldeki kamu görevlilerine iki günlük kapsamlı bir kapasite geliştirme eğitimi vermeyi planlamaktadır. Bu egzersizi yürütmek için FLA gerekli hizmetleri verecek üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla (Alt yüklenici) çalışmayı arzulamaktadır.

 

Kapasite geliştirme eğitimleri ile hedeflenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yereldeki teşkilatları ile belediyelerde çalışan toplam 80 kamu görevlisine ulaşmaktır.

 

Bu eğitimlerle amaçlanan kamu görevlilerinin çocuk işçiliğine karşı planlama, önleme ve iyileştirme aşamalarında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları, aynı şekilde mevsimlik tarım işçilerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda da rol ve sorumluluklarını anlamalarını ve pekiştirmelerini sağlamak, bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve araçlarla donatmaktır.

 

III. Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri İçeriği

Eğitim el kitabının kamu görevlileri tarafından kolayca anlaşılacak bir tarzda şu konuları kapsaması beklenmektedir:

       Çocuk işçiliği ve istihdam ve çalışma koşulları konularında aşağıdaki başlıkları anlamak:

 

 • Çocuk işçiliği konusunda uluslararası ve ulusal yasal çerçeve ve tanımlar
 • Sebepler ve sonuçlar
 • Bu sorunları ele alma gerekçeleri
 • Çocuk işçiliği göstergeleri
 • İşçilerin ve ailelerinin güvenle taşınması
 • Şikayet prosedürleri ve şikayetlerin ele alınması
 • Sağlık hizmetlerine erişim
 • Güvenli barınma ve hijyenik imkanlara erişim
  • İnsani çalışma koşullarının sağlanması
   • Adil ücretlendirme,
   • Çalışma saatleri,
   • Ayrımcılığı önleme
 • Cinsel istismar dâhil olmak üzere her türlü taciz ve istismarın önlenmesi
   • Kişisel Güvenlik Ekipmanı kullanımı gibi sağlık ve güvenlik uygulamaları ve kazaların önlenmesi
   • Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü – uygun durumlarda

 

       Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma iyileştirme stratejileri ve yaklaşımları

 

 • İlgili yerel kamu yönetimleri arasında koordinasyon
  • Ulusal plan ve programların sunumu
  • Mevsimlik gezici tarım işçilerinin izlenmesi ve çocuklarının yereldeki okullara kayıt edilmesi (2016/5 no’lu Genelge)
  • Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)

 

1 – Metodoloji

Etkin ve başarılı bir eğitim atölyesi uygulamak için, FLA her bir eğitim oturumunda 20-25 katılımcının bulunmasını önermektedir. Katılımcı sayısının 25’i geçtiği durumlarda, FLA alt yükleniciyi vakit kaybetmeden bilgilendirecektir. Eğitim atölyesi rol oyunları, saha koşulları simülasyonu, beyin fırtınası, en iyi pratiklerin bulunması ve aksiyon planı içeren ve yerel yöneticiler tarafından kabul edilen ve sahiplenilen Aksiyon Temelli Öğrenme Yaklaşımına dayalı olacaktır. FLA yukarıdaki başlıkların her bir grup için 1-2 gün içinde tamamlanmasını önermektedir.

 

 

1- Beklenen Aktivite ve Çıktılar

# Aktivite Çıktı Tarih
1 İlgili FLA ve CSGB personeli ile eğitim gündemi ve materyalleri hakkında konuşmak için toplantı(lar) gerçekleştirilmesi (telefonla ya da yüz yüze) 1.1 En az 2 toplantı ve gözden geçirilmek üzere teslim edilecek taslak eğitim el kitabi Kasım’ın 2. haftası
2 Yukarıdaki içeriğin detaylandırıldığı bir eğitim/atölye çalışması modülünün geliştirilmesi 2.1 Yukarıdaki içeriğin detaylandırıldığı eğitim materyalleri (ppt, dağıtılacak çıktılar ve kılavuz yönergeler). Tüm eğitim materyalleri Türkçe olarak geliştirilecektir Kasım’ın son haftası
3 Yerel yönetimlerden katılımcılarla kapasite inşası atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi. Bu eğitimlere toplamda 80 kişi  katılacaktır.  3.1 Toplam 4 ayrı 1-2 günlük atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi Aralık- Ocak

 

 

Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimleri Materyalleri & Lojistik

Alt yüklenici eğitim uygulaması için gerekli tüm modülleri, araçları ve formları ve eğitim kılavuz materyallerini geliştirecek/uyarlayacaktır.

 

FLA eğitim oturumları için aşağıdakileri sağlayacaktır:

 • projektör,
 • eğitim için yazılı materyaller, (basılı metinler, vaka çalışmaları, formlar, vs.)
 • sunum tahtaları,
 • tahta kalemleri,
 • diğer kırtasiye malzemeleri
 • eğitim alanı ve yeme içme maliyetleri
 • eğitime katılanların konaklama maliyeti
 • eğitime katılanların yeme-içme maliyeti
 • eğitime katılanların ulaşım maliyeti
 • eğitmenler için eğitim süresince yeme-içme maliyeti
 • eğitmenler için konaklama maliyeti

 

Alt-yüklenici şunlardan sorumlu olacaktır:

 • eğitmenlerin ulaşım masrafları
 • diğer gündelik maliyetler

 

Alt yüklenicinin yukarıda belirtilen maliyetleri bütçe teklifine dahil etmesi gerekmektedir.

 

VII. Alt Yükleniciden Beklentiler

Alt yükleniciden beklenen yetkinlik ve vasıflar şu şekildedir:

 • Kamu yetkilileri ile çalışma deneyimi
 • Eğitim metotlarının kullanılmasına yönelik deneyim
 • Ulusal ve uluslararası çocuk işçiliği mevzuatı bilgisi
 • Mevsimlik gezici tarım işçiliğine dair bilgi
 • Eğitim kılavuzu geliştirme deneyimi
 • Yerel kültüre dair bilgi
 • Eğitmenin/eğitmenlerin güçlü bir eğitim arka planı olması beklenmektedir – yerel, ulusal, bölgesel ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden ya da isçi hakları hakkında serbest çalışan kişiler
 • Farklı kesimlerden insanlarla iletişim kurmayı sağlayacak mükemmel iletişim yetileri

 

 

Alt yüklenicinin Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme Eğitimi için önerisini FLA’ya 13 Ekim 2017 itibarıyla sunması beklenmektedir. Teklif FLA, USDOL, ÇSGB ve Proje Ortakları tarafından gözden geçirilecek ve 23 Ekim 2017 itibarıyla Alt yükleniciye geri bildirim sağlanacaktır.  Teklifte şunlar bulunmalıdır:

       tahmini zaman çizelgesi,

       tahmini faaliyet ve çıktılar,

       önerilen metodoloji

       ekip üyelerinin kısa geçmişleri (CV),

daha önce yapılan benzer işlerden örnekler

       bütçe.

 

Lütfen başvurunuzu İngilizce olarak Hakan Özkan’a (hozkan@fairlabor.org) iletiniz

 

Alt Yüklenici USDOL Yönetim ve Prosedür Kılavuzları uyarınca kural ve düzenlemelerin yanı sıra denetime tabidir. Alt Üstlenicinin fon harcamaları, finansal yönetimi ve USDOL ve Federal düzenlemelerle uyumundan FLA sorumludur.

 

EK 1 – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Fair Labor Association (“Dernek”) ile (“Alt Üstlenici”) arasında yapılmıştır.

Dernek’ten alınacak alt hibenin bir koşulu olarak Alt Üstlenici aşağıdaki koşulları kabul eder:

 

 1. GİZLİ BİLGİLER

1.1. Derneğin Bilgileri Alt Üstlenici, “Gizli Bilgiler”i her zaman büyük bir titizlikle koruyacak ve Derneğin çıkarına olan durumlar haricinde, hiçbir “Gizli Bilgi”yi kullanmayacak veya Derneğin yetki verdiği durumlar dışında herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır. “Gizli Bilgi” Dernek tarafından Alt Üstleniciye açıklanmış, Alt Üstlenici tarafından Dernek için geliştirilmiş veya Dernek’le sürdürdüğü ilişkiler esnasında Alt Üstlenicinin doğrudan ya da dolaylı yollarla, bir şekilde erişim sağladığı, Derneğin işlerinde kullanılan yazılı, sözlü, gözlemsel veya ne türde olursa olsun her tür bilgiyi (her tür maddi malzemeleri de kapsayan) ifade eder. Gizli Bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Derneğin araştırma ve gelişim çabaları, yöntemleri, ticari sırları, verileri, tasarımları, yöntem bilgileri, buluşları, keşifleri, süreçleri, teknolojileri, bilgisayar yazılımları, ürün veya pazarlama planlarına ilişkin bilgileri; Derneğin sağlayıcı veya müşteri ilişkileri veya finansmanı, maliyet ve fiyat bilgileri, yatırımlarına ilişkin bilgileri ve Derneğin operasyon ve işlerine ilişkin her tür diğer bilgiyi kapsar. Gizli Bilgiler, Derneğin Katılımcı Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üçüncü taraflardan aldığı veya gelecekte alacağı gizli bilgileri kapsar.

1.2. Dernek Belgelerinin Teslimi Alt Üstlenicinin görevlendirildiği projenin bitiminden sonra ve Derneğin talep edebileceği herhangi bir zamanda, Alt Üstlenici Derneğe Gizli Bilgilerin, kayıtların, notların, yazışmaların, el kitapçıklarının, yazılımların, şifrelerin (Derneğin sağladığı bilgisayarlardaki dijital veriler dâhil olmak üzere) ve her tür diğer doküman veya mülkiyetin her bir elle tutulur kopyasını ve bahsedilen tüm malzemelerin Dernek tarafından sağlanmış, Alt Üstlenicinin Dernekle kurduğu ilişki esnasında Alt Üstlenici tarafından tamamen veya kısmen geliştirilmiş veya Derneğe ait olan tüm kopyalarını Derneğe teslim edecektir (ve bunların hiçbir kopyasını elinde bulundurmayacak, yeniden oluşturmayacak veya başka birine vermeyecek veya kullanmayacaktır).

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

2.1. Geçerli Kanunlar İşbu Sözleşme, kanuni ihtilaflar prensipleri göz önünde bulundurulmaksızın, Columbia Bölge Kanunları uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır.

2.2. Bölünebilirlik Alt Üstlenici işbu Sözleşme maddelerinin bölünebilir olduğunu ve işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanamazlığının, işbu Sözleşmenin kalan kısmının uygulanabilirliğini etkileyecek şekilde yazılmadığını ve etkilemeyeceğini kabul eder. Alt Üstlenici, işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin bir mahkeme tarafından taslak haliyle uygulanamaz olmasına karar verilmesi halinde o maddenin yürürlükteki kanun uyarınca olası en uygun haliyle maddenin amacını yansıtacak şekilde tasarlanarak yorumlanması gerektiği niyetini ortaya koyar ve kabul eder.

2.3. İhlal Durumunda Alınacak Önlemler Alt Üstlenici, işbu Sözleşmedeki herhangi bir taahhüdün veya beyanın ihlalinin Dernek tarafından ilişkinin feshi için bir gerekçe olarak kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Alt Üstlenici ayrıca işbu Sözleşmede yer alan vaatlerden birinin ihlalinin Derneğe tasviri mümkün olmayan zararlar verebileceği ve dolayısıyla bu tür bir ihlalin giderilmesinin mümkün olmadığını da kabul ve beyan eder.  Alt Üstlenici, işbu Sözleşmenin herhangi bir kısmını somut olarak ihlal etmesi durumunda Derneğin, yasalar ve adalet karşısında alabileceği tüm diğer önlemlere ek olarak, Derneğin uğradığı herhangi bir somut zararı göstermeye veya ispatlamaya ihtiyaç duymaksızın Alt Üstleniciye karşı ihtiyati tedbir veya başka bir uygun telafiye başvurma hakkı olacağını kabul ve beyan eder.

ALT ÜSTLENİCİ İŞBU ANLAŞMAYI OKUMUŞ, ANLAMIŞ ve BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ ONAYLAMIŞTIR.


 

Terms of Reference – Capacity Building for Local Government

 

Piloting the USDA Guidelines in the Hazelnuts Supply Chain in Turkey

 

Cooperative Agreement Number: IL-28101-15-75-K-11

Financing Agency: U.S. Department of Labor

Type of Consultancy: Capacity Building for Local Government

Preparation Date of ToR: September 13, 2017

Target Location: Düzce, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa

Vendor for Task Mapping Study Contract: To be identified (Sub-contractor)

 

 1. Background and Justification

The Bureau of International Labor Affairs (ILAB) leads the U.S. Department of Labor’s (USDOL) efforts to ensure that workers around the world are treated fairly and are able to share in the benefits of the global economy. ILAB’s mission is to improve global working conditions, raise living standards, protect workers’ ability to exercise their rights, and address the workplace exploitation of children and other vulnerable populations. The Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT), an office within ILAB, has as its mission to promote the elimination of child labor and forced labor through policy, research, and technical assistance projects.

 

I.1 Partnership to Eliminate Child Labor and Forced Labor in Imported Agricultural Products — Piloting the USDA Guidelines: Hazelnut Supply Chain in Turkey

The Bureau of International Labor Affairs (ILAB) leads the U.S. Department of Labor’s (USDOL) efforts to ensure that workers around the world are treated fairly and are able to share in the benefits of the global economy. ILAB’s mission is to improve global working conditions, raise living standards, protect workers’ ability to exercise their rights, and address the workplace exploitation of children and other vulnerable populations. The Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT), an office within ILAB, has as its mission to promote the elimination of child labor and forced labor through policy, research, and technical assistance projects.

 

The USDOL-ILAB awarded the Fair Labor Association (FLA) a cooperative agreement to pilot a comprehensive, sustainable program to pilot the U.S. Department of Agriculture’s (USDA’s) Guidelines for Eliminating Child and Forced Labor (if applicable) in Agricultural Supply Chains (hereinafter the USDA Guidelines). The Guidelines recommend a set of practices for independent third-party monitoring and verification for the production, processing, and distribution of agricultural products or commodities to reduce the likelihood that such products or commodities imported into the United States are produced by child labor and/or forced labor. The USDA Guidelines correspond very closely to the methodology developed and applied by the FLA during the last decade in performing labor rights of due diligence on the supply chain of its affiliated companies.

The FLA is running a project with an objective to design and pilot a comprehensive, sustainable program for agriculture companies that implements all elements of the USDA Guidelines. More specifically the objectives of the project are to:

(1) Develop a program to reduce child labor and forced labor in the hazelnut supply chain in Turkey;

(2) To undertake research, evaluation, and collection of reliable data on child labor and forced labor informs pilot program to be relevant and need-based; and

(3) Lessons learned from piloting program are available to support wider implementation of the USDA Guidelines.

 

I.2 Justification

Child labor is a countrywide issue in Turkey, and governmental action is required for sustainable progress and a permanent solution. The FLA has been working in Turkey since 2005 and has established a close working relationship with the MoLSS. For the purposes of this project, efforts will be made to strengthen those existing relationships with relevant ministries to establish or continue a dialogue with them on addressing the problem in a sustainable manner. A few of local authorities in hazelnut harvesting areas have resources to improve the living conditions in the camps where the workers’ families reside. It is observed that ministries and local authorities could benefit from technical advisory inputs, as well as the facilitation role that the FLA can play, to improve practices.

 

The project aims to keep the local level government authorities informed of the intervention models and engage them actively in the implementation at the field level, wherever possible (see section on communication and remediation later in the document). The project will also seek to raise awareness to representative of local labor directorates. The project will target government authorities at the center to support coordinated initiatives for the elimination of child labor and to co-develop recommendations for the sector.

 

The local governments of 4 (four) provinces of Turkey, namely Düzce, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa is committed to fight against child labor. In this regards FLA in partnership with Ministry of Labor and Social Security, is in process to build the capacity of local governments and municipalities.

 

FLA intends to work with a range of individuals/academicians/contractors for undertaking capacity building activities, to promote diversity and creativity.

 

 1. Aim and Scope of the Assignment

Within the scope of the project’s activities, FLA seeks to conduct a maximum of two – day capacity building activity workshop for local government staff. To conduct this exercise, the FLA seeks to engage a third party contractor (the Sub-contractor) to provide the required services.

 

Overall purpose of this assignment is to conduct the training workshops of about 80 participants from provincial directorates of Ministry of Labor and Social Security, Ministry of Education (MoE), Ministry of Health (MoH), the Ministry of Agriculture (MoA), the Ministry of Family and Social Politics (MoFSP), the the Ministry of Interior (MoI) and Ministry of Youth and Sports; municipalities.

 

Capacity building workshops intend to reinforce the understanding of their role and responsibilities in planning, mitigation, intervention and remediation of child labor and improvement of seasonal migratory agriculture workers working and living conditions.

 

 

III. Content

The training manual is expected to cover the following topics, in a way that is easily understood by the participants from local governments.

 

 • Understanding the issuesof child labor and working conditions of seasonal migratory agriculture workers

 

 • Definitions, referencing national (Turkey) and international legislations and laws
 • Causes and consequences
 • Rationale for addressing these issues
 • Indicators of child labor
 • Ensuring decent employment conditions including
   • Fair Compensation,
   • Hours of work,
   • Non-discrimination
 • Prevention of harassment and abuse including sexual harassment
   • Health and safety practices, such as use of PPE and prevention of accidents
   • Freedom of association and collective bargaining – if applicable

 

 • Child labor remediationstrategies and approaches
 • Referral mechanism and case management
 • Child labor monitoring systems

 

 • Coordination amongst relevant local authorities
 • Presentation of national policies and programes (National Time Bound Plan and Programme framework)
 • Monitoring of seasonal migrant agriculture worker system and registration of children in local schools (Circular 2016/5)
 • Programme for improvement of seasonal migratory agriculture workers living condition (METIP)

 

 1. Methodology

To ensure an effective and successful training session, the FLA recommends each training session to accommodate 20 – 25 participants. In the case the number of participants is more than 25, FLA will inform the sub-contractor in a timely manner. The training workshop will be based on Action Based Learning Approach that involves, brain-storming of ideas, finding best practices and action planning that is agreed upon and owned by the local authorities.

 

The FLA suggests that the above-mentioned topics to be covered over a 1-2 days training session for each batch. Two days training session would provide an opportunity to facilitate a more in-depth underacting on the issues of coordination to address child labor and improvement of working and living conditions of seasonal migratory agriculture workers.

 

 1. Expected Activities and Deliverables
# Task Deliverable Due Date
1 Meeting(s) (telephone or face-to-face) with nominated FLA and MoLSS staff to discuss the drafting of the training agenda and materials. 1.1 A minimum 2 (two) meeting(s) held, and a draft of the training manual provided for review 2nd week of November
2 Development of a training/workshops modules that includes the content detailed above. 2.1 Training materials (ppt, handouts, and guidance) that includes the content detailed above. All training materials will be developed in Turkish. 4th week of November
3 Conducting capacity building workshops to participants from local governments. A total of 80 participants will attend these capacity building trainings.  3.1 A total of 4 (4) different 1 – 2 days training workshop held. December- January

 

 

 1. Training Material and Logistics

 FLA will provide technical means for the training sessions as following;

 • projector,
 • printed materials of the training, (handouts, case studies, forms, etc.)
 • flip charts,
 • markers,
 • other stationary materials
 • venue and refreshment costs
 • accommodation for participants from local government, if required
 • meals for participants from local government
 • transportation cost of participants from local government
 • meals for trainers,
 • accommodation for trainers

 

Sub-contractor will develop/adapt all modules, tools, and forms necessary for the training conduction and training guidance materials for training the participants from local governments.

 

Sub-contractor will be responsible from;

 • transportation of trainers
 • other per diem related costs

 

Sub-contractor is expected to include the above-mentioned cost in the budget proposal.

 

VII. Requirements regarding the Sub-Contractor

Competence and skill requirements regarding the sub – contractor listed as the following;

 

 • Proven experience of working with public authorities
 • Proven experience to use training methods
 • Knowledge of both national and international legislation on child labor
 • Knowledge of seasonal migratory agriculture work
 • Experience in developing training manuals
 • Knowledge of local culture
 • Trainer(s) should have strong training background, either from local, national, regional, or international nongovernmental organizations, universities, or freelancers working in labor rights
 • Excellent communication skills that cut across all levels of people.

 

The Sub-contractor is expected to submit its proposal for the Capacity Building for Local Government training workshops to the FLA by October 13, 2017. The proposal will be reviewed by the FLA, MoLSS and the Project Partners and feedback will be provided to Sub-contractor by October 23, 2017.  The proposal should include;

 

 • proposed methodology,
 • the anticipated timeline,
 • activities and deliverables,
 • background of the team members (CVs),
 • proof of similar work experience

 

Please submit your application in English to Mr. Hakan Özkan (hozkan@ fairlabor.org).

 

Sub-contractor is subject to rules and regulations and audit as per USDOL Management and Procedures Guidelines. FLA is responsible for Sub-contractor’s expenditure of funds, financial management and compliance with USDOL and Federal regulations.

 

ANNEX 1 – CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This Confidentiality Agreement (the “Agreement”) is made by and between the Fair Labor Association (the “Association”) and  (“Sub-contractor”).

As a condition of sub – grant with the Association, the Sub-contractor agrees as follows:

 1. CONFIDENTIAL INFORMATION

1.1. Association Information. At all times Sub-contractor will hold in strictest confidence, and not use, except for the benefit of the Association, or disclose to any third party other than as may be authorized by the Association, any “Confidential Information.” “Confidential Information” means any information (including any tangible embodiments thereof) used in the Association’s business that is disclosed by the Association to Sub-contractor, developed by Sub-contractor for the Association, or to which Sub-contractor otherwise has access while engaged by the Association, directly or indirectly, whether in writing, orally, by observation or in any other form or manner. Confidential Information includes, but is not limited to, information concerning the Association’s research or development efforts, methods, trade secrets, data, designs, know- how, inventions, discoveries, processes, technology, computer software, product or marketing plans, information concerning the Association’s vendor or customer relationships or finances, cost and price information, investments, and any other information concerning the Association’s operations or affairs. Confidential Information includes confidential information that the Association has received, or in the future will receive, from its Participating Companies, non- governmental organizations and other third parties.

1.2. Returning Association Documents. Upon the completion of the project for which Sub-contractor has been engaged, and at any other time upon the Association’s request, Sub-contractor will deliver to the Association (and not retain any copies of, recreate or deliver to anyone else or use) any and all embodiments of Confidential Information, records, notes, correspondence, reports, manuals, software, passwords, (including digital data on Association-provided computers) and any other documents or property, including copies of any of the foregoing, provided by the Association, developed by Sub-contractor in whole or in part in connection with Sub-contractor’s engagement by the Association, or otherwise belonging to the Association.

 1. OTHER PROVISIONS

2.1. Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the District of Columbia, without regard to its conflict of laws principles.

2.2. Severability. Sub-contractor agrees that the provisions of this Agreement are severable, and the unenforceability of any provision of this Agreement is not intended to and shall not affect the enforceability of the remainder of this Agreement. Sub-contractor acknowledges and agrees that it is Sub-contractor’s intention that if any provision of this Agreement is determined by a court to be unenforceable as drafted, that provision should be construed in a manner designed to effectuate the purpose of that provision to the greatest extent possible under applicable law.

2.3. Remedies for Breach. Sub-contractor acknowledges and agrees that a breach of any of the covenants or representations in this Agreement may be grounds for termination by the Association of the engagement. Sub-contractor also acknowledges and agrees that it may be difficult to measure damages to the Association for a breach of one of the promises set forth in this Agreement and that therefore there may not be an adequate remedy for such breach.  Sub-contractor acknowledges and agrees that if Sub-contractor materially breaches any part of this Agreement, the Association shall be entitled, in addition to all other remedies it may have in law and in equity, to injunctions or other appropriate relief by Sub-contractor without showing or proving any actual damage sustained by the Association.

SUB-CONTRACTOR HAS READ THIS AGREEMENT, UNDERSTANDS IT, AND AGREES TO ALL OF ITS TERMS.

Ayrıca Kontrol Edin

Global Communities Submit an Expression of Interest (EOI) Invitation

Global Communities Submit an Expression of Interest (EOI) Invitation EOI Number:  GC-EOI-18-001 To: Civil society …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024