Pazar , 26 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti’nin Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti'nin Desteklenmesi

 

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti’nin Desteklenmesi. Ticaret Bakanlığı; Eğitim, Sağlık, Bilişim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Gayrimenkul, Yayıncılık ve Lojistik sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla bu desteği açıklamıştır.

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığımız, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti’nin Desteklenmesi’nin Amacı:

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Bu destek kapsamında adı geçen sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlar;

 • Eğitim Kurumu: Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,
 • Bilişim Şirketi: Yazılım ve/veya bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketi,
 • Film Şirketi: Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi,
 • Lojistik şirketi: Türkiye’de yerleşik olup uluslararası yük/eşya taşımacılığı hizmeti gerçekleştiren, uluslararası lojistik işletmeciliği ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan şirketi,
 • Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,
 • Yayıncılık Kuruluşu: Türkiye’de yerleşik süreli ve süresiz basılı yayın yapan yayınevleri ile bu alanda faaliyet gösteren telif ajanslarını,
 • Yönetim Danışmanlığı Şirketi: Bakanlıkça belirlenen özel uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini ifade etmektedir.

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti’nin Destekleri;

Ürün-Hizmet ve Yurtdışı Marka Tescil Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların ürün/hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmektedir. Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Belgelendirme Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi“‘nde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaları desteklenir;

 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. Belge kullanım ücretleri,
 4. Zorunlu kayıt ücretleri,
 5. Danışmanlık giderleri,
 6. Eğitim giderleri,
 7. Gözetim giderleri,
 8. Yenileme giderleri,
 9. Test/analiz giderleri.

Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla $5.000.- ABD Doları tutarında desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir.

Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

Yurtdışı Birim Desteği:

Yurt dışında düzenlenen kira sözleşmesi, ödeme belgeleri ve yurt dışı birime ait belgeleri kira desteği kapsamına 48 (kırk sekiz) süresince desteklenir.

Danışmanlık Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderleri desteklenir.

Acenta Komisyon Desteği:

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta veya öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon harcamaları desteklenir.

Tercümanlık Desteği:

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerine yönelik tercümanlık hizmetlerine yönelik giderler desteklenir.

Hasta Yol Desteği:

Sağlık Turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği:

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderler desteklenir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği:

Bilişim ve Film Sektörlerinde yer alan yaralanıcıları, bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması vb.), DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) desteklenir.

Film Yurtdışı Pazarlama Desteği:

Bir filmin yurtdışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular,

 1. Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri,
 2. Dublaj ve alt yazı giderleri,
 3. Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri,
 4. Çoğaltım giderleri,
 5. Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri, desteklenir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği:

Bilişim şirketinin, mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği:

Bilişim şirketinin, uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil uygulama/bilgisayar oyunu için satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans giderleri ile ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücretlerine yönelik giderleri desteklenir.

Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği:

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirası giderleri desteklenir.

Film Reklam Desteği:

Filmin yurt dışında gösterime girmesini veya satışa sunulmasını müteakip filmlere verilen reklam giderleri desteklenir.

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 (on) gün süreyle gerçekleştirilecek ticaret ve alım heyeti programlarına yönelik giderleri desteklenir.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER):

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının planlanan proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce “HİSER Projesi desteklenir.

Yarışma – Etkinlik Desteği:

TİM veya Birlik tarafından döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine, sektörün hizmet standartlarının artırılmasına, hizmet ihracatının yurt içindeki farkındalığının artırılmasına ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik olarak düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler desteklenir.

Bireysel Fuar Katılım Desteği:

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi”’nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderleri desteklenir.

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi:

İş birliği kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık ve lojistik sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi”’nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere yönelik giderleri desteklenir.

Bu destekten faydalanma durumunuzu öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT2apxwzyqAKl27eYRtVIVLnA2jp0qoJ7oW55EpGUgnyTG6g

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024