Pazar , 26 Mayıs 2024

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon. 01 Şubat 2021 itibariyle KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı’nın yerine alacak bu Programın Amacı

 • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.

Programdan Yararlanma Koşulu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

 1. Ar-Ge ve İnovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve İnovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
 2. Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge destek programı kapsamında;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projeleri için destek üst limiti 1.100.000 TL’dir. Bu projeler için destek üst limit ve oranları aşağıda yer almaktadır.

 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Başkanlık; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda tespit edilen; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji alanı ve özel hedef gruplarına verilecek destek üst limitini 6.000.000 TL’yi geçmemek üzere arttırabilir. Bu uygulamalar devamlı veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Program kapsamında verilen destekler

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

200.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

300.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

Diğer Giderler Desteği

(100.000 TL.)

Eğitim Desteği

25.000

75

Proje Tanıtım Desteği

15.000

75

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

25.000

75

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000 (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Program kapsamında, kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

 • Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği
  Bu destek kapsamında, deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için yararlanıcıya geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Nitelikli personel giderleri desteği
  Bu destek kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.
  Personel giderleri için; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda destek sağlanır.
 • Sınaî mülkiyet hakları giderleri desteği
  Yararlanıcılara projeleri kapsamında; sınai mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
  Yararlanıcılara projeleri kapsamında; test, analiz ve belgelendirme giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Diğer giderler desteği
  Yararlanıcılara projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.
  Girişimci olarak proje başvurusu yapanlara 1’inci bentte belirtilen giderlere ek olarak destek üst limiti dahilinde geri ödemesiz 10.000 TL’ye kadar işletme kuruluş giderleri desteği sağlanır. İşletme kuruluş giderleri desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

  • Proje Danışmanlık Desteği
   Proje Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
   Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
  • Eğitim Desteği
   Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
   Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
  • Proje Tanıtım Desteği
   Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.
   Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
   Bu desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
  • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
   Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.
   Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 10.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
  • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği
   İşletme kuruluş giderleri kapsamında, girişimci olarak Ar-Ge ve İnovasyon proje başvurusu yapan yararlanıcılar için bu destek bir defaya mahsus sağlanır.
   Bu destek kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
   İşletme kuruluş giderleri desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Proje süresi

Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. Yararlanıcının talep etmesi halinde kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı Bu destekten faydalanma durumunuzu öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Zb0R81OxZN-mCyR_WjkZd1VQrHniP23ZeayMrvB6NEtkpQ/viewform?embedded=true

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024