Pazar , 26 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de 2573 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları*nın E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre:

A. E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e–ticaret sitesi başına yıllık 8 bin TL’ye kadar desteklenecek. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecek. Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilecek. Bu destekler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Genel Esaslar

 1. Şirketler, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.
 2. Şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.
 3. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.
 4. E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır.

Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.

B. Sanal Ticaret Heyetleri

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Genel Esaslar

 1. İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:
  • Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
  • Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
  • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
  • Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
  • Tercümanlık giderleri
 2. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya heyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.
 3. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

C. Sanal Fuarlara Katılım

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderlere de yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek.

Destek Kapsamı

 1. İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir;
  • Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
  • Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
  • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
  • Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.
 2. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan diğer dillerde yapılır.
 3. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

Genel Esaslar

 1. Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100 (yüz)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beşyüz)’den az olmaması gerekir.
 2. Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.
 3. İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar katılım projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.
 4. Katılım sağlanan sanal fuarın, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
 5. Sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.
 6. Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

Destek ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.

D. Sanal Fuar Organizasyonları

Bakanlık tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar desteklenecek.

Destek Kapsamı

 1. İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:
  • Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
  • Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
  • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
  • Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.
 2. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan dillerde yapılır.
 3. Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.
 4. Sanal fuar organizasyonu başvurusunun Bakanlık evrak kaydına giriş yaptığı tarihten önce işbirliği kuruluşu tarafından yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Genel Esaslar

 1. Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)’den az olmaması gerekir.
 2. Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.
 3. İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar organizasyonu projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.
 4. Sanal fuar organizasyonunun bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
 5. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları taşımayan sanal fuar organizasyonu başvurularından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınabilir.
 6. Sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.
 7. Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

*Kararda iş birliği kuruluşları olarak “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri” sayılıyor.

Bu destekten faydalanma durumunuzu öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT2apxwzyqAKl27eYRtVIVLnA2jp0qoJ7oW55EpGUgnyTG6g

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024