Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Ticaret Bakanlığı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

  • Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sektörel Derneklerin düzenlediği Ticaret Heyetlerine katılım durumda uçak, konaklama, tercümanlık, salon kiralama gibi kalemler desteklenir.

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle 50.000-250.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yeşil Pasaport Desteği

Son 3 yılda yıllık ortalama 1 milyon dolarlık ihracat yapan firmalara, ihracat miktarına göre 5 kişiye kadar verilen yeşil pasaport desteğidir.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

  • Sınai ve ticari şirketlerin organik bağının bulunduğu yurtdışı şirket adına açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre %40-50 oranında 75.000-120.000 USD kadar destek verilir.
  • Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.
  • Yurt dışı birimi bulunan/bulunmayan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; %60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000-250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi

Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Tasarım Desteği

Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurtdışında tanıtımı gibi faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) Desteklenmesi

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği

Destekleme ve fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; Bakanlık tarafından açıklanan tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanır.

Navlun Destekleri

2016/6 Sayılı “İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Karar” Gereğince, 2018 yılında yapılacak, navlun desteği başvuruları, aşağıda listelenen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

İhracat navlun destekleri; 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatlara istinaden kesilen navlun faturalarına istinaden verilecek destek tutarını içermektedir. Navlun destek kapsamına alınan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden biri olması gerekmektedir. Değersiz eşya statüsünde yer alan: Çimento, Alçı, Demir Cevherleri, Sünger Taşı, Kum, Demir ve Çelikten Mamul, Zımpara taşı, İnşaat Demiri vb. gibi ürünler için, ihracat navlun destekleri verilmemektedir.

KTZ Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

2014/8 sayılı karar gereği amaç, küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Yurt dışında daha önce çalışmayan veya hali hazırda çalışmakta olan bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen;

Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları, Yazılım Alımı, Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri ve Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları gibi konularda, %50 destek oranı ile 1.000.000 ABD Dolarına kadar 2 yıl süresince destek alabilmektedir.

 

* Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalardır.

  • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir,
  • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir,
  • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.