Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Ticaret Bakanlığı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

1. Pazara Giriş Belge Desteği

Şirketler tarafından teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri almaya yönelik belgelendirme işlemlerini %50 oranında ve yıllık en fazla 11,183,893.- TL.‘na kadar desteklenir. Ayrıca küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

2. Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 2,096,497.- TL.‘na kadar desteklenir.

3. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 278,091.- TL.‘na kadar desteklenir.

4. Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 557,727.- TL.’ye kadar desteklenir.

5. Yurt Dışı Birim Desteği

Sınai ve ticari şirketlerin organik bağının bulunduğu yurtdışı şirket adına açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre %50 oranında 5,591,174.- TL‘na kadar destek verilir.

6. KTZ Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

Küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Yurt dışında daha önce çalışmayan veya hali hazırda çalışmakta olan bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen;

Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları, Yazılım Alımı, Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri ve Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları gibi konularda, %50 destek oranı ile 41,943,848.- TL.‘na kadar 2 yıl süresince destek alabilmektedir.

* Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalardır.

 • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir,
 • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir,
 • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

7. Tanıtım Desteği

Yurt dışı birimi bulunan/bulunmayan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, eşantiyon, sunum, konferans gibi faaliyetlere ilişkin giderler; %50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 6,989,354.- TL., marka tescilinin bulunduğu yurt dışı birimlerde her bir ülke için yıllık en fazla 11,183,893.- TL.‘na kadar desteklenir.

8. Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirketlere Ait Marka Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin;

 • Alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %50 oranında ve yıllık 8,387,534.- TL.‘na kadar desteklenir.
 • İleri Teknolojiye sahip yurt dışında yerleşik şirketlerin mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %50 oranında ve yıllık 20,971,151.- TL.‘na kadar desteklenir.
 • Alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 125,831,543.- TL.‘na kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 83,887,695.- TL.‘na kadar desteklenir.

 • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
 • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
 • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami %50’si esas alınır.

9. Tasarım Desteği

Destek Kalemi Destek

Oranı

Destek Limiti Süre Faydalanıcı
Tasarımcı, Modelist ve Mühendis Brüt Maaş Giderleri

8,387,534.- ₺ /

Proje Başına/Aynı anda 10 kişi

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri

%50

4,192,994.- ₺ /

Proje Başına

3+2 Yıl

Şirketler

İnternet Sitesi Üyeliği Giderleri

1,396,625.- ₺ /

Proje Başına

10. Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

 

Destek Kalemi

Destek Oranı  

Destek Limiti

 

Süre

 

Faydalanıcı

 

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

 %50

Tasarımcı Şirketler Tasarım Ofisleri

 4 Yıl

Tasarımcı Şirketler Tasarım Ofisleri

4,193,767.- ₺/yıl

3,354,859.- ₺/yıl

Birim Kira Giderleri

2,795,587.- ₺/yıl

 2,236,315.- ₺/yıl

Temel Kurulum/ Dekorasyon Giderleri

1,397,407.- ₺/yıl

838,135.- ₺/yıl

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderleri

698.317.- ₺/yıl

838,135.- ₺/yıl

Tasarımcıların Brüt Maaş Giderleri

2,096,497.- ₺/yıl

4,473,403.- ₺/yıl

Danışmanlık Giderleri

2.795.587.- ₺/yıl

 2,236,315.- ₺/yıl

11. Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

Destek Kalemi Destek Oranı Destek Limiti Süre Faydalanıcı
Şirketlerce Alınan Tasarım Hizmeti

%50

8,387,534.- ₺/yıl

5 yıl

Gemi    ve    Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler

12. Markalaşma ve TURQUALITY® Desteği

Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Kalemi Destek Oranı Destek Limiti
Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus)

%50

6,709,718.- ₺

Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi)

27,962,050.- ₺

Marka programı yıllık toplam destek tutarı

139,813,340.- ₺

TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı

279,628,225.- ₺

13. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Destek Kalemi Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı
Tanıtım Giderleri

 %50

25,165,691.- ₺ / Yıllık

Ülke Başına 5 yıl Çok Kanallı Zincir Mağaza

Markası Sahibi Şirketler

Birim Kira Giderleri

5,591,174.- ₺ /
Birim Başına Yıllık

Birim Başına 5 yıl
Temel Kurulum / Dekorasyon Giderleri 8,387,534.- ₺ / Birim Başına Birim Başına 1 kez
Franchise 5,591,174.- ₺ / Birim Başına Birim Başına 2 yıl
Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları 5,591,174,- ₺ / Yıllık Şirket Kapsamda Olduğu Sürece
Yurt Dışı Marka Tescil, Tescil Yenilenmesi ve Korunması 2,096,497.- ₺ / Yıllık Şirket Kapsamda Olduğu Sürece
 • Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde,
 • Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci maddeler ve 10’uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

14. UR-GE Proje Desteği

 Destek Kalemi Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet  Faydalanıcı
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Tanıtım

75%

16.776.612.- ₺ / Proje Proje süresince (36 Ay)

İş Birliği Kuruluşu

6,989,354.- ₺ / Program 10 Program
Yurt Dışı Pazarlama
Sanal Yurt Dışı Pazarlama 2,235,543.- ₺ / Program 10 Program
4,192,994.- ₺ / Program 10 Program
Alım Heyeti
İstihdam Emsal Brüt Ücret 2 kişi; proje süresince

15. İhracat Konsorsiyumu Desteği

İhracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki iş birliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere kurulan ve şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine destek olan şirketler statü almak için Bakanlığa başvurur.

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince %50 oranında yıllık 27,962,050.- TL.’ye kadar desteklenir.

16. Pazara Giriş Raporu Desteği

İş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alman sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %50 oranında ve yıllık 8,387,534.- TL.’ye kadar desteklenecek.

17. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

 

18. Sanal Fuara Katılım Desteği

Destek Oranı Destek Limiti
Sanal Fuar Organizasyonları %50 4,192,994.- TL
Sanal Fuar Katılımları %50 2,096,497.- TL

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle 271.000 – 2,096,497.- TL.’ye kadar desteklenir.

Yurt İçi Fuar Katılım Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların Tanıtım ile Yer Kirası ve Stand Konstrüksiyon harcamaları %50 oranında toplam 2.858.000.- TL.’ye kadar desteklenir.

Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

 • Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.
 • Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 55,925,645.- TL.’ye kadar olan kısmı desteklenir.
 • Bu karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 279,628,225.- TL.’ye kadar desteklenir.
Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024