Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği İlişkin Tebliğ (98/10 sayılı Tebliğ)

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

  • Yetkili Kuruluş  : Ticaret Bakanlığı
  • Başvuru Mercii : Ticaret Bakanlığı
  • Yararlananlar    : Sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kapsamı:

Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

  • Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelgede belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.
  • Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.
  • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Ayrıca Kontrol Edin

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. …