Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle beraber, elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projeleri program kapsamında değerlendirilmeye başlamıştır.

İlgili yönetmelikte 1 inci maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında desteklenecek yatırım projeleri için %60 ve 10.000.000 TL, d bendi kapsamında desteklenen elektrikli araç şarj istasyonları yatırımları için makine ve teçhizat desteği 20.000.000 TL üst limitiyle %75 oranında belirlenmiştir. Bu bent kapsamında işletme gideri desteği uygulanmaması kararı alınmıştır.

 • a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,
 • b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,
 • c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,
 • ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,
 • d) Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların,

Yatırım projesi kapsamında satın alınacak olan yerli malı sertifikalı makine ve teçhizatın ek olarak 20 puan getirisi olmasına karar kılınmıştır. Bu kapsamda ek puanlar da dahil olmak üzere yatırım projesine olan makine ve teçhizat desteği, üst sınır olarak belirlenen 20.000.000 TL’yi geçemez.

Yerli malı sertifikalı makine ve teçhizatın ek 20 puan getirisi dahil olmak üzere, yatırım projesine uygulanacak olan destek oranı üst limit olarak belirlenen %75 oranını aşamaz.

Yatırım projesi kapsamında esas alınacak yatırım proje tutarı için belirlenen kalemlere makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri eklenmiştir. Yatırım proje tutarı;

 • a) Ana makine ve teçhizat bedelleri,
 • b) Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,
 • c) Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,
 • d) Montaj giderleri,
 • e) Makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım

giderlerinin toplamından oluşur.

Yatırım projesi tutarı kapsamında değerlendirilmeyen kalemlere yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu giderleri eklenmiştir. Yatırım projesi tutarı kapsamında aşağıda belirtilen kalemler değerlendirilmeye alınmaz;

 • Arsa bedeli,
 • Arazi düzenleme giderleri,
 • Bina-inşaat giderleri,
 • Ulaştırma giderleri,
 • Taşıt araçları giderleri,
 • Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler,
 • Beklenmeyen giderler,
 • Kuruluş dönemi faiz giderleri,
 • İşletme dönemi faiz giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Bakım ve onarım giderleri,
 • İşletmeye alma giderleri,
 • Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri,
 • Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri.

İlgili Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlgili Genel Müdürlük: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Başkanı KURT: Destek Bütçelerini Artıracağız

İşletmelere birçok farklı alanda önemli destek sunan KOSGEB, katma değerli üretime yönelik adımlarını sürdürüyor. Ar-Ge …