Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Kültür Sanat Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Kültür Sanat Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Kültür Sanat Fonu’nu kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini veya projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla 2019 yılında hayata geçirdik. 2019 – 2020 döneminde 11 STK’ya toplam 728.020 TL hibe aktardık. STK başına düşen ortalama hibe tutarı ise 66.183 TL oldu.

I. Fonun Amacı

COVID-19 salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana yaşam biçimlerimizde radikal değişikliklere sebep olurken, kültür-sanat en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam etti. Kültür-sanat alanının tüm paydaşları, evlerimize kapandığımız dönem boyunca yeni platformlarda faaliyetlerini sürdürmeye gayret etti ve bir araya gelme, ortak deneyimler etrafında buluşma fırsatları yaratarak iyi olma halimizi güçlendirdi. Bununla birlikte, geleceğe dair belirsizliğin damga vurduğu bu dönem, temel özelliklerinden biri insanları kamusal alanlarda bir araya getirmek olan kültür-sanat dünyasını derinden sarstı. Kültürlerarası etkileşimin ve iletişimin temelini oluşturan, kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür kurumlarını desteklemek için kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin hızla alınması ve alınan önlemlerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Kentler yeniden canlanırken kültür-sanat alanının tüm aktörleri, toplumsal iyileşmenin aracıları olarak, sağlık tedbirlerine uygun mekânlarda üretimlerine ve paylaşımlarına devam etmenin farklı yolları üzerinde çalışıyor. Sanatsal üretimin devamlılığı ve katılımcı kültür-sanat projeleri yoluyla yaratılan etkileşim, önümüzdeki dönemde hem içinden geçtiğimiz süreci anlamlandırmamız için farklı bakış açıları sağlayacak hem de gelecek günler için ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu ve umudu canlı tutacak.

COVID-19 salgınının kültür-sanat kurumları ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar açısından önemli sonuçları olduğu açıkça gözlemleniyor. Bu sebeple, salgın sürecinde ve sonrasında bu kurumların geliştireceği yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere artan şekilde ihtiyaç duyulduğu tespit ediliyor. Bunun yanında, yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler, bu kurumların çalışma biçimleri ve hedef kitleleriyle ilişki geliştirme yöntemleri açısından değişiklikler yapmasını da gerekli hale getiriyor. Dahası, salgın sürecinde alınan sağlık tedbirleri ve yoğun olarak hissedilen küresel ekonomik kriz ile bu kurumların finansal kaynaklara ve insan kaynağına erişimde pek çok zorluk yaşadığını gösteriyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, bu sürecin yaşadığımız sonuçlarını dikkate alıyoruz ve sivil toplumun bu dönemde ortaya çıkan acil ihtiyaçlarının giderilip, çalışmalarına devam etmesine destek olmayı hedefliyoruz. COVID dönemi için güncellediğimiz hibe stratejimiz kapsamında, alınan tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadedeki etkilerini dikkate alan bir yaklaşımla hibe programlarımızı STK’ların;

 • Kısa vadede, sürecin getirdiği şartlar karşısında ayakta kalmalarına,
 • Orta vadede, oluşacak yeni dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap verebilmek için gerekli becerileri kazanarak koşullara adapte olmalarına,
 • Uzun vadede, kendilerini kurumsal olarak dönüştürmelerine ve bu dönüşümü iş yapma biçimlerine yansıtmalarına destek olacak şekilde yeniden tasarladık.

Pandemi sonrası kısmi normalleşme süreciyle birlikte kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, kültür-sanata erişim için yeni yollar açmanın ve farklı paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmenin de tam sırası olduğuna inanıyoruz. Kültür-sanatın sağaltıcı, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve geniş kitlelere ulaşması ise sanatsal üretimin sürdürülebilirliği ile mümkün olacaktır. Kültür-sanat alanının aktörlerinin birbirlerinden öğrenerek, dönemin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, yeni iletişim ve erişim yollarını deneyimleyerek veya keşfederek çalışmalarını sürdürmeleri önem taşıyor. Ayrıca kaynakların kısıtlı olduğu bu dönemde kültür-sanat kurumları, STK’lar, sanatçılar, aktivistler ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin imkânlarından faydalanan yeni işbirliği modelleri yaratmaları, önümüzdeki dönemin ihtiyacını karşılayacak bir yaklaşımın önünü açacak.

2020 yılında, Kültür-Sanat Fonu kapsamında verilen hibelerin , Fondan yararlanan kültür-sanat kurumlarının kısa dönemli acil finansman ihtiyaçlarını çözdüğünü ve orta vadede yeni döneme adapte olmak adına adımlar attığını (dijitalleşme, vb.) gözlemledik. Sınırlı kaynakları nedeniyle hali hazırda kırılgan bir yapıya sahip olan kültür-sanat alanının, merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör ve bireysel bağışçılar tarafından, sivil toplum ile işbirliğine dayalı bir yöntemle desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Türkiye’de bağışçılığın gelişimine ve bu yolla sosyal sorunların çözümüne yönelik attığı adımlar kapsamında; Kültür Sanat Fonu, 2021 yılında da kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine ve yenilikçi projelerine finansal destek verecek, böylece sivil aktörlerin bu yeni dönemdeki uyum çalışmaları desteklenecektir.

Fon kapsamında desteklenecek çalışmalarda aşağıda yer alan prensiplerden en az bir tanesinin yer alması beklenir:

 1. COVID -19 salgını sürecinde kültür-sanat alanının sürdürülebilirliği için sanatsal üretim gerçekleştirmeyi ve/veya üretim için gerekli koşulları oluşturmayı hedeflemesi,
 2. İçerik tasarımında ve/veya sanatçı pratiklerinde kültür-sanata erişim imkânlarını geliştiren dijital araçların yaratıcı biçimlerde kullanımını odağına alması,
 3. Kültür-sanat alanında kişiler veya kurumlar arası dayanışma ve disiplinlerarası ortak çalışmayı teşvik eden işbirliği modelleri geliştirmesi.

Bu çerçevede, desteklenecek kuruluşların aşağıda örnekleri sunulan alanlarda proje fikirleri sunması ya da kurumsal kapasitelerini geliştirmesi beklenmektedir:

 • Salgın döneminin koşullarına uygun kurgulanan yeni etkinlikler ve/veya formatlar (evden erişilebilen, sosyal mesafe kurallarına uyumlu vb.),
 • Kültür-sanat profesyonellerinin (sanatçılar, yöneticiler, aktivistler vb.) salgın dönemi ve sonrasında da üretim ve paylaşımlarını sürdürebilmeleri için gerekli fiziksel ve/veya teknolojik araçlara erişiminin sağlanması ve bu araçların kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri,
 • Kültür-sanat alanında uzun dönemli etkileşim, ortak çalışma ve işbirliklerinin önünü açacak yerel, ulusal ve uluslararası ağların oluşturulması veya sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler/projeler,
 • Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve sanatsal üretimin sürdürülebilirliğini ve alandaki dayanışmayı önceliklendiren türdeki faaliyetler.

II. Başvuru Koşulları

A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve kültür sanat alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)
 • 2020 yılından beri sahada aktif olarak çalışan,
 • 2020 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
 • Kültür-sanat kurumları ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve bu tip çalışmalar teşvik edilir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Ancak halen Vakfın bir kurumsal destek hibesinden yararlanan kuruluşlar bu fona kurumsal bir destek almak için başvuramazlar.

B. Uygulama yeri ve süresi

Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Aralık 2021’dir.

CHibe tutarı ve ödeme takvimi

Kültür Sanat Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar. Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar

İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

A. Değerlendirme Komitesi

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla birden fazla komite kurulmuştur. Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, vakıf kurulları ve program ortaklarının yetkililerinden oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri

Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir;

 • Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla kültür-sanat alanına odaklanmış olması ya da çalışma alanında kültür-sanat faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
 • Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
 • Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Kültür-sanat çalışmaları uygulayıcılarının ya da yararlanıcılarının başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve önerilen uygulamada ne şekilde yer aldığı,
 • Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması,
 • Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
 • Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da kültür-sanat alanına yönelik ölçülebilir olası bir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci

Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre Vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda değerlendirilir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Kültür – Sanat Fonu başvuru formunu 19 Kasım 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı özgeçmişi,
 • Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Proje Başvurusu için bütçe örneği – Kurumsal destek için bütçe örneği),
 • Ayrıntılı zaman planı,
 • (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. İçeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

UNFPA: STK’lar için Kapasite Geliştirme Hibesi Teklif Çağrısı

Uluslararası bir kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, nitelikli sivil toplum kuruluşlarını (STK) …