Çarşamba , 17 Ağustos 2022

İZKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

İZKA SOGEP

Program Hedefi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği arttırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Program Öncelikleri

1. İstihdam Edilebilirliği Arttırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
 • Genç istihdamın arttırılması
 • İllerdeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesi

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin arttırılması
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması

3. Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin arttırılması
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması

4. Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması
 • Program öncelik alanları ile ilişkili ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözülmesi

Proje Bütçesi ve Destek Oranı

Destek Limitleri Kâr Amacı Gütmeyen Kâr Amacı Güden
Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı %90 %50
Destek Miktarı 900,000.- TL 500,000.- TL
Eş Finansman 100,000.- TL 500,000.- TL
Proje Bütçesi 1,000,000.- TL 1,000,000.- TL
Program kapsamındaki 81 il için ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 milyon TL’dir.

Kimler Başvurabilir?

Paydaş Türü Öncelik 1,2,3 Öncelik 4
Başvuru Sahibi
 • Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil tolum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
Kâr amacı güden tüzel kişiler
Ortak
 • Sanayi siteleri,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
İştirakçi
 • Siyasi partiler dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 Şubat 2021 17:30

PROJE BÜTÇESİ : 1,000,000.- TL

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …