Salı , 16 Nisan 2024

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları İlan Edildi

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları İlan Edildi

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları İlan Edildi Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı 

Programın genel amacı, bölgedeki kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek refah düzeylerinin artırılması, sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır. Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında Büyümenin nimetlerinin toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde yansıtılması çerçevesinde toplumun en kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma bağlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir denilmektedir. Kamu tarafından sunulan hizmetlere erişim güçlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, yoksulluğun azaltılması sağlanırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı vurgulanmıştır.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:12 Nisan 2018 Saat: 23.59
Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

Program rehberi için tıklayınız.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Türkiye 2000’li yıllarla birlikte uyguladığı başarılı reformlar sayesinde sıra dışı bir ekonomik performans göstererek birçok makroekonomik göstergede ciddi iyileşmeler sergilemiş ve önemli bir kalkınma serüveni yaşamıştır. Bununla birlikte, gerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve 500 milyar dolar ihracat yapmak gibi dev 2023 hedeflerine erişmek gerekse orta gelir tuzağı riskinden korunmak için, Türkiye’nin bundan sonraki dönemde yeni hamlelere ihtiyacı vardır. Bu yeni hamlelerin ise, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlanması ve dolayısıyla verimlilik artışı temelinde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, verimliliğin motor gücü olan Ar-Ge konusunda atağa geçmek, Türkiye için önümüzdeki dönemin en stratejik hareket noktalarından biri olacaktır. Nitekim Ar-Ge, inovasyon ve büyüme arasındaki güçlü nedensellik ilişkisi, ekonomi teorisinde vurgulandığı gibi, bugün yüksek gelirli ekonomi statüsü edinmiş ülkeler bazında da açıkça gözlenmektedir. Bu nedenle, küresel rekabetin arttığı mevcut ortamda, rekabet gücü kazanmak için Ar-Ge ve ileri teknolojiye dayalı üretime geçilmesi sürdürülebilir büyüme için zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada, içsel büyüme modellerinin de altını çizdiği üzere, temeli araştırma ve geliştirmeye bağlı verimlilik artışlarının ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleşmesi konusunda, kaynakları yönlendiren devlet politikaları kritik önem arz etmektedir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:12 Nisan 2018 Saat: 23.59
Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

Program rehberi için tıklayınız.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır. Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Türkiye Turizm Stratejisi ve Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. 10. Kalkınma Planı’nda turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amacı belirlenmiştir. Bu amaca paralel olarak, Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programının amacı “Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:12 Nisan 2018 Saat: 23.59
Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

Program rehberi için tıklayınız.

 

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Program ile Çukurova Bölgesi’nde sanayi ve hizmetler sektörlerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin ar-ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile Adana ve Mersin RİS (Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi) projesi oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınarak giderek artan küresel rekabet ortamında değişmekte olan rekabet anlayışına uyum sağlayabilmek adına üretimde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapının önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sebebiyle Ar-Ge faaliyetleri için mali ve beşeri kaynakların artırılması önemli bir role sahip olmuştur.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:12 Nisan 2018 Saat: 23.59
Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

Program rehberi için tıklayınız.

 

Kaynak: Çukurova Kalkınma Ajansı

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?