Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)

 

Japonya Büyükelçiliği

PROGRAM HAKKINDA

Japonya Büyükelçiliği “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında bugüne kadar 140’tan fazla ülke ve bölgede çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma 11 Eylül 2000 tarihinde Japonya ve Türkiye arasında imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programı kapsamındaki mali destekler, projelerin aşağıdaki kriterlere göre incelenip detaylı olarak değerlendirilmelerinden sonra sağlanmaktadır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2021 yılında değerlendirilmesi yapılarak 2022 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.
Not: 2021 yılında uygulanacak projelerin başvuru süreci, 2020 yılı Mart ayında sona ermiştir.*

Proje Gerçekleştirme ve Denetleme Süreci:

Başvurusu yapılacak projelerin uygulama süreçleri, en geç Mart 2022 tarihinde başlanarak Mart 2023 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. (Projenin seçilmesi durumunda yapılacak olan sözleşme tarihinden itibaren tamamlanma süresi 1 yıl olmalıdır.)
Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin faaliyetleri, Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenen süre boyunca devam ettirilmelidir. Projeler tamamlandıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde, belirli aralıklarla Japonya Büyükelçiliği tarafından proje faaliyetleri denetlenmektedir.

Proje sahibi kuruluşlar, projenin değerlendirilme ve uygulama süreçleri ile tamamlandıktan sonraki denetleme süreçleri boyunca, Japonya Büyükelçiliği’nin talepleri doğrultusunda proje ve faaliyetlere ilişkin gerekli bilgileri vermek zorundadır.

Ayrıca başvuru sahibi kuruluşlar, proje gerçekleştirme ve tamamlanmasından sonraki süreçte hibe yardımı ile tedarik edilen malların uygun şekilde işletilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda, Proje kapsamında hibe yardımı ile tedarik edilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz. Aynı şekilde söz konusu mal, bina vb proje amacı dışında kullanılamaz.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilebilir.

Kimler Başvurabilir:

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

*İlkokullar başvuru sahibi olamazlar. Ancak proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler, ilkokullar adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilkokullar ise proje ortağı olarak projede yer alabilirler.

**Projenin gerçekleştirilmesi planlanan bölge ile başvuru yapan kurum aynı ilde olmalıdır.

***Başvuru sahiplerinin, proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan kurum/kuruluşlar adına, proje tecrübesi ve kendilerine ait bütçesi olan kurumlar başvuruda bulunabilir.

Kimler Başvuramaz:

Devlet kurumları, genel müdürlükler, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

*Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel düzeyde tüm bölgeyi kapsayacak etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:

Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 10 milyon Japon Yeni (yaklaşık olarak 90.000 USD) ‘dir. Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil olmak üzere tüm vergiler hibe tutarından karşılanamamaktadır. Tüm vergi tutarları başvuru sahibi kuruluş veya proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçesi KDV ve diğer tüm vergiler hariç olacak şekilde en fazla 90.000 USD olarak hazırlanmalıdır. Hibe desteği, projenin tek bir parçasına yönelik ayrılarak kullanılamaz. (Örneğin, aynı proje içeriğinde bulunan gerekli ekipmanlar için hibe desteğine başvurulup, kullanılacak aracın(hasta nakil aracı, sağlık tarama aracı vs.) başvuran kurum tarafından satın alınması gibi durumlar kabul edilmemektedir.)

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 • Eğitim
  • Mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları,
  • Eğitim standartlarına uygun güvenli bir ortam oluşturulması kapsamında; ilkokul inşaatları, ilkokul onarım projeleri.
 • Temel Sağlık: Genel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, tıbbi donanım sağlanması.
 • Engelliler: Engelliler için özel okul, eğitim merkezi sağlanması.
 • Kalkınmada Kadın: Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi ile gelir elde etmelerine destek olmak adına, mesleki eğitim merkezleri sağlanması.

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 • Kültür, sanat, spor, turizm,
 • Çevre-bahçe düzenlemeleri,
 • Üniversite eğitimi projeleri,
 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler,
 • Araştırmalar,
 • Yasal danışmanlık,
 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular,
 • Pilot Projeler (Büyük bir projenin, kısa vadedeki uygulama veya deneme kapsamına giren projeler),
 • Kâr amacı taşıyan projeler,
 • Anasınıfı, anaokulu projeleri,
 • Temiz su temini projeleri,
 • Gezici Kütüphane Araçları,
 • Gezici Aşevleri,
 • Gezici Oyun Araçları,
 • Gezici Deprem Simülasyon Araçları,
 • Hayvanlara Yönelik Projeler

Hibe Tutarı ile Desteklenebilen Bütçe Kalemleri:

Bina yapımı-onarımı, gerekli ekipman (sarf malzemeler ile küçük araç ve gereçler hariç) temini

Hibe Tutarı ile Desteklenemeyen Bütçe Kalemleri:

Proje belirtilen başvuru kriterlerine uygun olsa da, program kapsamında aşağıdaki kalemler proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa, bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

 • Burslar,
 • Seyahat ve konferans harcamaları,
 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b),
 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları,
 • Ulaşım ve konaklama giderleri,
 • Proje tanıtım giderleri (Broşür, reklam vb.),
 • Sarf malzemeler ve küçük araç ve gereçler,
 • Hibe desteği ile tedarik edilen ekipmanların bakım maliyetleri,
 • Banka komisyon ücretleri (Ekipmanların temini sırasında yüklenici firmaya yapılan havale/EFT gibi işlemlerin komisyon ücretleri),
 • TSE projesi, araç sigortası, trafik sigortası, noter ve plaka maliyetleri vb.,
 • Aşı hizmetleri

Başvuru Sayısı:

Aynı kurumdan sadece 1 adet proje başvurusu gerçekleştirmelidir. Birden fazla sayıda başvuru geldiği takdirde, yalnızca ilk okunan proje dikkate alınacak, diğer projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Belgelerinin Son Teslim Tarihi:

Başvuru için gerekli belgelerin en geç 26 Şubat 2021 tarihi saat 17:30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

*Geçtiğimiz yılın çağrısı

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2020 Yılı Proje Başvuru Dönemi Başladı

Ayrıca Kontrol Edin

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bilgilendirme Toplantıları

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU & BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki …