Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Uzatıldı

mobilite uzatma

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmış idi. Yılın bu ilk hamle çağrısında ön başvuru süresi, 22 Haziran’a uzatıldı.

İzleyen dönemde açılması planlanan diğer çağrılar hakkındaki bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Başvuru Yeri

1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

Başvuru Aşamaları

2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.

Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar

3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.

İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.

Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.

6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.

Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.

9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme

10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

11. Ön başvuru süreci içerisinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, bu duyuru metninin 3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksikliklerini, bildirilen süre içerisinde tamamlamayan başvuru sahiplerinin ön başvuruları onaylanmayacak olup başvuru sahipleri kesin başvuruda bulunma hakkını kaybedecektir. Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir.

Kesin Başvuru Koşul ve Aşamaları

12. Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz. TÜBİTAK destek programına ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

13. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’na ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

14. Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenmesi talep edilen faaliyetlere ve talep edilen desteklere ilişkin bilgilerin Program Portalına girilmesi gerekmektedir.

15. Bu duyuru metninin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili tüm proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer alan formatta, Proje Fizibilitesi’nin ve Fizibilite Veri Dosyası’nın kesin başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Proje Fizibilitesi ve Fizibilite Veri Dosyası’nın Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasındaki rehberler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması durumunda, kesin başvuru aşamasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolü’nün de elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi zorunludur.

Bağımsız Değerlendirme Raporu

16. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yetkilendirilmiş danışmanlık firmasıyla sözleşme imzalamayan ve/veya gerekli iş birliğini yapmadığı tespit edilen yatırımcıların proje başvuruları reddedilmiş kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17. Bağımsız Değerlendirme Raporu için, bağımsız danışmanlık hizmet bedeli, yatırımcının KOBİ olması durumunda 35.960 TL + KDV, büyük ölçekli işletme olması durumundaysa 50.950 TL + KDV’dir. Bu bedel yatırımcı tarafından ödenir. Başvuru kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun Program Portalı’na yüklendiğinin kendisine bildirilmesini müteakiben yatırımcı, 7 gün içerisinde ataması yapılan bağımsız danışmanlık firmasına danışmanlık hizmet bedelini öder. Söz konusu ödemenin süresinde yapılmaması halinde proje başvurusu reddedilmiş kabul edilerek, başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Değerlendirme Sürecinde Çağrıya Uygun Olmadığı Tespit Edilen Başvurular

18. Yatırım projelerinin, Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Program Komitesi Değerlendirmesi

19. Detaylı incelemenin tamamlanmasını müteakiben çağrı kapsamındaki yatırım projeleri Program Komitesi değerlendirmesine sunulacaktır.

20. Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

Diğer Hususlar

21. Öngörülen başvuru ve değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sürenin bitiminden önce çağrı duyurusu sayfasında ilan edilmek suretiyle uzatılabilecektir.

22. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve formatlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

Çağrı duyurusunu doküman olarak indirmek için tıklayınız.

Mobilite Çağrısı Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 30 Nisan 2021 Cuma
Ön Başvuru Bitiş Tarihi 22 Haziran 2021 Salı
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 2 Temmuz 2021 Cuma
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 17 Temmuz 2021 Cumartesi
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 20 Ağustos 2021 Cuma

Mobilite Çağrısı Ürün Listesi

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler

# GTİP Kodu GTİP Tanımı
1 731512000011 Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri
2 840681000000 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW
3 840690900000 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar
4 840810890000 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW
5 840820310000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW
6 840820350000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW
7 840820370000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW
8 840820510000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW
9 840820550000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW
10 840820570000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW
11 840820990000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW
12 840890479000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW
13 840890619000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW
14 840890679000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW
15 840890819000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW
16 840890859000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW
17 841013000000 Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW
18 841112301000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)
19 841122201000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)
20 841181001000 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kW)
21 841191001000 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar
22 841199001000 Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar
23 841330809000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları
24 841360209000 Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar
25 841360619000 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları
26 841370599000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.
27 841410899000 Diğer kullanım için diğer vakum pompaları *
28 841430899000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4 kW
29 841520000000 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar *
30 841869009919 Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar *
31 842139251000 Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
32 842139351000 Sivil hava taşıtları için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
33 842139359000 Diğer yerler için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar
34 842410000000 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
35 847150001000 Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri
36 847160701000 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri
37 848180590000 Diğer process kontrol valfları
38 848310211000 Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)
39 848310951000 Sivil hava taşıtları için diğer transmisyon milleri
40 848330381000 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için
41 848330801000 Sivil hava taşıtları için mil yatakları
42 848340291000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)
43 848340901000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları
44 848350200012 Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden
45 850120009000 Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC) motorları; güç > 37, 5 W
46 850131001011 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W
47 850440302000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör
48 850440309000 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb. için kullanılan statik konvertör
49 850440551000 Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler
50 850440559000 Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler
51 850440841000 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA
52 850440901000 Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler
53 850520000000 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler
54 850650100000 Lityumlu silindirik piller
55 850650900000 Lityumlu diğer piller
56 850720800000 Kurşun-asitli diğer akümülatörler
57 850750000000 Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri
58 850760000000 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri
59 850790800000 Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları **
60 851140009000 Diğer kullanım için marş motorları
61 851150001000 Sivil hava taşıtları için diğer jeneratörler
62 851180009019 Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar
63 851220000012 Her türlü farlar (monoblok farlar hariç)
64 851230100000 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
65 851230900019 Sesli diğer işaret cihazları
66 851240000011 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)
67 851290900011 Aydınlatma cihazlarına ait olan diğer aksam ve parçalar
68 851290900012 Sesli işaret cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar
69 851290900013 Cam silicilere ait olan diğer aksam ve parçalar
70 851680200011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş
71 851680800011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı diğer rezistanslar
72 851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
73 851712000011 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
74 851718000019 Diğer telefon cihazları; diğerleri
75 851761001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; hücresel ağ için olan
76 851762001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; hücresel ağ için olan
77 851762009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; diğerleri
78 851769100000 Görüntülü telefon cihazları
79 851770000000 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar
80 852580990000 Görüntü kaydedici diğer kameralar
81 852691800013 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları
82 852691800019 Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları
83 852692002000 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
84 852692009014 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri, kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri
85 852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri (kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri hariç)
86 852721200000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç kaynaklı
87 853010000000 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları
88 853080000011 Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları
89 853650190000 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)
90 853710910000 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)
91 853710950000 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); algılayan, bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gerilimi <= 1000 volt
92 853710980019 Elektriğin kontrol/dağıtımına mahsus diğer panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (gerilim =< 1000 v.)
93 854442900000 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde kullanılan **
94 860711000000 Çekici bojiler ve bissel bojiler
95 860719100000 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
96 870220100000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2500 cm3, kapasite>=10 kişi
97 870220900000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2500 cm3,kapasite>=10 kişi
98 870230100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
99 870230900000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi
100 870240000000 Sadece elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; kapasitesi >=10 kişi
101 870332199011 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<=2500 cm3)
102 870340100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici güç kaynağından şarj edilenler HARİÇ
103 870350000000 Hem dizel/yarı dizel hemde tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici güç kaynaktan şarj edilenler HARİÇ
104 870360100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici bir güç kaynağından şarj edilenler
105 870380100000 Sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlar; yeni
106 870390000000 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar
107 870821100000 Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için
108 870830100000 Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren ve servo frenler ve aksamı
109 870830910000 Kara taşıtlarının frenleri ve servo – frenleri ve bunların aksam ve parçaları
110 870840200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları
111 870840500000 Kara taşıtlarının vites kutuları
112 870840910000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
113 870840990000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)
114 870850200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları
115 870850200019 Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları
116 870850350011 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları
117 870850350019 Kara taşıtların diğer amaçlar için aksları;diğerleri
118 870850550000 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
119 870850910000 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)
120 870891350000 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri
121 870892200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları
122 870893900012 Debriyajların aksam ve parçaları (montaj sanayinde kullanılanlar hariç)
123 870894200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri
124 870894200012 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları
125 870894200013 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları
126 870894200014 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)
127 870894350012 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları
128 870894350014 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)
129 870894990000 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası
130 870895100000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)
131 870895910000 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag) ve aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)
132 870911900000 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar
133 871160900012 Motosikletler (mopedler dahil), sepetler; elektrik motorundan tahrikli, motor gücü 20 kW’ ı geçmeyenler
134 871410900000 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) diğer aksam, parça ve aksesuar
135 871690900012 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları
136 880240009000 Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)
137 880320000000 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının
138 880330000000 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları
139 880390900000 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar
140 880521000000 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı
141 902519201100 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre
142 902519802100 Sivil hava taşıtları için diğer termometre
143 902610291000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar
144 902620201000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar
145 902620801000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar
146 902910002000 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler vb
147 902920311000 Taşıtlar için elektronik/elektrikli hız göstergeleri
148 902920389000 Diğer hız göstergeleri ve takometreler
149 940110001000 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)
150 940110009000 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar
151 940190100000 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
152 940190800011 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları

[*] Otomotiv sanayine yönelik olanlar

[**] Yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılacak olanlar

Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler

Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar
Yerel hizmetlere yönelik (kent temizlik işleri, peyzaj düzenlemesi ve benzeri) otonom veya yarı otonom araçlar
Sağlık sektöründeki acil hizmetlere (ambulans, nakil, ilaç tedariği, kan tedariği ve benzeri) yönelik otonom veya yarı otonom araçlar
Toplu taşımaya yönelik otonom veya yarı otonom araçlar
Özel amaçlı araç tasarımları (Yaşlı ve engellilere yönelik araçlar, dar yollara girebilecek itfaiye ve kurtarma araçları, apron hizmet araçları, çok fonksiyonlu modüler yapıda araçlar vb.)
Şehir içi ulaşıma uygun, kolay park edilebilen küçük konsept araçlar (İki, üç veya dört tekerlekli elektrikli/hibrit/fosil/alternatif yakıtlı)
Otonom/Elektrikli tarım araçları
Kapalı alanlarda (tesis/kampüs içi, depo vb.) otonom lojistik araçları
Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri
İleri sürüş destek sistemi teknolojileri
Mekatronik ve elektronik kontrol teknolojileri (elektronik kontrol üniteleri ve entegre sistemler)
Sürücü destek ve güvenlik sistemlerine yönelik kullanıcı girdilerini algılayan ve geri bildirim sağlayan insan makina etkileşim bileşenleri
Yeni Nesil Araç Araç (V 2 V), Araç Altyapı (V 2 I), Araç Sürücü(V 2 D) ve benzeri V 2 X etkileşim teknolojileri
Akıllı, güvenli, yapay zeka temelli otonom sürüş teknolojileri
İleri Malzeme Teknolojileri
Süper iletkenler (5G ve veri iletişimi için gerekli olan kablolar da dahil)
Fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip polimer matriks
Kendi kendini tamir eden (self repairing) ve şekil hafızalı (shape memory) malzeme teknolojileri
Termoset/termoplastik esaslı prepreg ve preformlar
Hibrit/sandviç kompozit malzemeler
Elyaf ve elyaf matriks arayüz uyumlaştırıcıları
Fonksiyonel ve yenilikçi TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizat) malzemelerden yenilikçi otomotiv parçaları
Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere alüminyum ve magnezyum gibi hafif metal ve alaşımdan parçalar
Otomotiv sektörüne yönelik maliyet etkin, yüksek oranda geri dönüştürülebilir yeni nesil yüksek mukavemetli çeliklerden (AHSS Advanced High Strength Steel) parçalar ve yenilikçi şekillendirme ve üretim teknolojileri
Polimer Kompozitler (ekstrüzyon, enjeksiyon, RTM (Resin Transfer Molding) ve benzeri üretim yöntemleriyle geliştirilmeleri) ve Polimer Kompozit Parçalar (ihtiyaç duyulan termal, mekanik, kimyasal kararlılık, yüzey işlenebilirlik özelliklerin sahip)
Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı termoplastikler (poliamid (PA), yüksek performanslı silikonlar, polikarbonat (PC) v.b.) ve bunlardan üretilmiş elyaf takviyeli kompozitler
Polipropilen (PP), Poliüretan (PU), Polivinil klorür (PVC), Akrilonitril Butadien Stiren (ABS), Polikarbonat (PC) temelli yüksek performanslı malzemelerden parçalar
Kendi kendini temizleyen araç boyaları ve araç camı kaplamaları, kendini tamir eden boyalar.
Metal matriksli kompozitlerden fren diski, balata, baskı balata, piston, biyel kolu, elektrik kontak parçaları
Segman, krank mili, dişli vb. parçalara yönelik kaplamalar
SiC, Quartz, vb. savunma ve havacılık sektöründe kullanılan elyaflar
Seramik matrisli kompozitler (CMC)
Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri
İleri batarya ve enerji yönetim sistemleri (akıllı batarya sistemleri, iklimlendirme sistemleri, enerji depolama teknolojileri, yapay zeka, güvenlik yönetimi, veri işleme ve haberleşme, ölçüm ve görüntüleme)
Şarj ekosistemi teknolojileri (taşınabilir, kablosuz, çok amaçlı, hızlı şarj istasyonları, modüler plug in sistemleri, menzil uzatmaya yönelik sistemler )
Akıllı şebeke teknolojileri (araç ile şebeke arasındaki bağlantıyı fonksiyonel ve akıllı hale getirecek V2G (araçtan şebekeye) teknolojiler)
Hava ve kara araçları için Lityum-Air, Lityum-İyon, Lityum-Sülfür batarya teknolojileri
Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler
Lojistik ve tedarik için kullanılan insansız hava araçları (drone vb.) için aviyonik ve optimizasyon sistemleri
Nesnelerin interneti uç cihazlarında 5G ve sonrası teknolojilerle performans artışı yakalanmasına yönelik uygulamalar
Kablosuz ağlarda veri hacminin ve hızının yükseltilmesi
Karasal olmayan (havasal ve uzay ağları) ağlar ve uydu cihazları
Yeni nesil ağ yönetimi ve güvenliği uygulamaları
Otonom uygulamalarda (otonom araçlar, otonom servis cihazları ve benzeri) haberleşme ve navigasyon performansı çalışmaları
Cihazların, makinaların ve ekipmanların birbirleri ile haberleşme teknolojileri (Bluetooth, WiFi, Zigbee, Thread, Z Wave vb.)

Ürün Listesini doküman olarak indirmek için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri MARKA Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet …