Salı , 16 Nisan 2024

Qatar Charity Ders Kitapları Baskı Hizmeti Alımı İhale Duyurusu

Qatar Charity Ders Kitapları Baskı Hizmeti Alımı İhale Duyurusu

Qatar Charity Ders Kitapları Baskı Hizmeti Alımı İhale Duyurusu

DERS KİTAPLARI BASKI HİZMETİ ALINACAKTIR

QATAR CHARITY  (KATAR HAYIR DERNEĞİ)

DERS KİTAPLARI BASKI hizmet alımı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Oran Mahallesi, Zülfi Tigrel Cad., Rasih Kaplan Sk. No:16, 06450 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0312 490 20 01 – 490 20 02 Faks : 03 0312 490 20 03
c) Elektronik Posta Adresi : qc_tr@qcharity.org

2- Qatar Charity Ders Kitapları Baskı Hizmeti Alımı İhale Duyurusu İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye QATAR CHARITY (KATAR HAYIR DERNEĞİ) adresinde ihale dokümanına ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendisine ait matbaasında baskısını yapacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : QATAR CHARITY  (KATAR HAYIR DERNEĞİ)- Oran Mahallesi, Zülfi Tigrel Cad., Rasih Kaplan Sk. No:16, 06450 Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 20.10.2017/ 16:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ihale kanununca belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenicinin bulundurması gereken, Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.Ancak; isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun aslını veya noter onaylı suretini verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Gazete, dergi, ansiklopedi, sözlük, kitap niteliğindeki broşür, yardımcı kaynak kitap ile kitap niteliğindeki her türlü eserin baskısı, mal şeklindeki tedariki veya teslimi; birlikte ve/veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenmeyecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  QATAR CHARITY  ( KATAR HAYIR DERNEĞİ)’nin  QNB FinansBank Bankası Yıldız Şubesi nezdindeki IBAN:TR27 0011 1000 0000 0067 7451 13 nolu hesaba ihale adı belirtilerek 60,00 TRY (Türk Lirası) ihale şartname bedeli yatırıldıktan sonra, QATAR CHARITY  ( KATAR HAYIR DERNEĞİ) Oran Mahallesi, Zülfi Tigrel Cad., Rasih Kaplan Sk. No:16, 06450 Çankaya/Ankara adresinden Firma kaşeleri ile gelerek satın alınacaktır.

7.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar QATAR CHARITY ( KATAR HAYIR DERNEĞİ)adresine elden teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?