Pazar , 26 Mayıs 2024

EaSI Programı Sosyal Yenilik Konulu Yeni Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI Programı Sosyal Yenilik Konulu Yeni Teklif Çağrısı Yayınlandı

EaSI programı sosyal yenilik konulu yeni eklif çağrısı yayınlandı. İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı Yayınlandı.

EaSI Programı Amaç ve Özel Hedefler:

Bu çağrının temel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke’nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. Çağrı, politika yenilikleri ve deneylerinin küçük ölçekte denemesi etkilerinin ölçülmesi ve çıktılar ikna edici olursa ilerleyen zamanda büyük ölçekte bir politika olarak hayata geçirebilecek sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu çağrının hedef kitlesi sosyal ve işgücü piyasasıyla bütünleşmede büyük engellerle karşılaşan savunmasız gruplardır. Bu çağrı herhangi bir sosyal güvenlik desteği almayan işgücü piyasasından ve toplumdan uzakta olan ve erişimde engelleri olan savunmasız kişilere etkin hizmet tedarikiyle gelir desteği sağlayarak sosyal içerme desteği sunulmasını hedeflemektedir.

Çağrı, en savunmasız durumlarda insanları desteklemek için bütünsel bir yaklaşım sağlayan kapsamlı stratejiler, mekanizmalar ve hizmetleri hayata geçirmeyi amaçlayan yenilikçi ve deneysel yerel / bölgesel düzeydeki projeleri destekleyecektir.

Bu çok paydaşlı yenilikçi yaklaşım, üç başlığı birleştirmektedir:

1) yeterli asgari gelir desteği sağlanması

2) istihdama erişimi destekleyen aktivasyon hizmetleri

3) mal ve hizmetlere etkin erişim.

Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler arasında etkili bir koordinasyonun yanı sıra sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve hizmet sağlayıcılar gibi ilgili tüm paydaşlarla işbirliği oluşturulması önemlidir.

Bu çağrı ile, aşağıdaki alanlarda bütüncül yaklaşım sergileyebilecek çeşitli kuruluşlar (yetkililer ve sivil toplum kuruluşları) arasında işbirliğini kurmak ve geliştirmek hedeflenmektedir.

EaSI Programı Hedefleri:

 • (a) nakit yardım sağlamak,
 • (b) kişiselleştirilmiş sosyal hizmetler ve diğer genel hizmetler sunmak
 • (c) işgücü piyasası aktivasyon tedbirlerini sağlamak ve test etmek uygulanması.

Bahse konu kuruluşlar:

Bu kuruluşların örnekleri şunlardır: hükümet yapıları, merkezi, bölgesel veya yerel belediye birimleri, kamu ve özel istihdam büroları, kamu sosyal hizmetleri, özel ve kar amacı gütmeyen sosyal hizmet sağlayıcıları.

Sosyal Destek ve hizmet karşılıklarına ilişkin örnekler şunları içerir:

Asgari gelir, aile ve çocuk bakımı yardımları, engellilik yardımları, vb. gibi çeşitli sosyal yardım programları; çocuk bakımı, uzun süreli bakım, barınma programları gibi sosyal hizmetler; danışmanlık ve rehberlik, kriz merkezleri, aile koruma hizmetleri, engelli ve kronik hastalıklara yönelik hizmetler, aile içi şiddet mağdurlarına yönelik hizmetler, eski suçlulara yönelik hizmetler gibi hedefli sosyal hizmetler; işgücü piyasası ile ilgili hizmetler; eğitim, sağlık ve temel hizmetler gibi genel çıkarlara ilişkin diğer hizmetler.

EaSI Programı Bütçesi:

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe €10,000,000.- Avro olarak hesaplanmıştır.

Toplam 8 projenin fonlanması beklenmektedir.

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %80’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Proje süresi: 30 ay

Kimler başvurabilir?

a) Kuruluş yeri

 • AB Üye Devletleri,
 • EEA Antlaşması gereği  – Norveç, İzlanda, Lijtejteştayn
 • Birleşik Krallık (İngiltere), Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

*Bu çağrıda dengeli bir coğrafi kapsama ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurarak, aynı ülkeden lider başvuru sahipleri tarafından önerilen en fazla 2 proje finansman için seçilebilir.

b) Kuruluşların türü

Uygun lider başvuru sahibi ve eş-başvuranlar(ortaklar) tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

 • Kamu otoriteleri ve ajansları (projenin uygulanmasından sorumlu olmak için yetkili kamu makamları tarafından açıkça yazılı olarak yetkilendirilmiş iseler)
 • kâr amacı gütmeyen kuruluş (özel veya kamu);
 • araştırma merkezleri / enstitüleri / yükseköğretim kurumları;
 • sivil toplum örgütleri;
 • Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları

c) Konsorsiyum olursa;

Lider başvuran ve eş başvuran ortaklardan oluşan bir konsorsiyum oluşturulduğunda;

 1. Lider başvuru sahibi, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu otoritesi olmalı
 2. Lider başvuru sahibi ve eş başvuran ortakların aşağıdaki üç konuyu kapsayan alanlarda çalışan kurum/kuruluşların ortaklığını içermelidir.
  • asgari gelir ödeneği (veya benzer sosyal güvenlik net nakit yardımları) vermek veya uygulamaktan sorumlu organ,
  • aktif işgücü piyasası politikası önlemleri veren, yani kamuya açık veya özel istihdam hizmetleri sunan organ,
  • sosyal hizmetlerin sağlanması ve / veya mal ve hizmetlerin sağlanması, yani savunmasız hane halklarına ayni yardım ve destek hizmetleri sağlayan çeşitli kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.
 3. Eş-başvuranlardan en az biri bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
 4. En az bir ortak başvuru sahibi, lider başvuru sahibinden başka bir EaSI katılımcısı ülkede yerleşik kuruluş olmalıdır.

Bağlı kuruluşlar

Başvuru sahiplerine bağlı kuruluşlar, bu teklif çağrısı kapsamında fon alamazlar.

İştirakçi Kuruluşlar

İştirakçi kuruluş projeye katılabilir ancak uygun maliyet beyan edemez.

Arka Plan

Tanımlar

EaSI Yönetmeliğine göre:

‘Sosyal inovasyonlar’ hem amaçları hem de araçları açısından sosyal olan ve özellikle aynı anda sosyal ihtiyaçları karşılayan ve yeni sosyal ilişkiler yaratan yeni fikirlerin (ürün, hizmet ve modellerle ilgili) geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili olan, topluma fayda sağlamak ve toplumun harekete geçme kapasitesini arttırmayı hedefleyen yeniliklerdir.

‘Sosyal politika deneyi’,  deneysel yöntemle önce küçük ölçekte ve sonuçları ölçülebilir şekilde uygulanan ve sonuçları ikna edici olduğu takdirde daha büyük ölçekte uygulanan sosyal ihtiyaçlara yenilikçi bir yanıt sunan politika müdahaleleridir.

Etkili ve verimli sosyal politika inovasyonu, politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kanıt temelli yaklaşımla sağlam ve kapsamlı kanıtlar elde ederek bunlara dayanan politika geliştirmelerini sağlar.

Avrupa Sosyal Haklar Sütunu

14. İlke

Asgari Gelir Hakkı

Yeterli kaynağa sahip olmayan herkes, hayatın her aşamasında onurlu bir yaşam ve mal ve hizmetlerin sağlanmasına etkin erişim sağlamak için yeterli asgari gelir ödeneği alma hakkına sahiptir. Çalışabilenler için asgari gelir yardımları, işgücü piyasasına (yeniden) entegre olma teşvikleriyle birleştirilmelidir.

Uygun Proje Faaliyetleri Nelerdir?

Hazırlanan proje aşağıdaki faaliyetlere odaklanmalıdır.

1-Gerekli yapıların ve kapasite inşasının oluşturulması

Bütüncül destek sağlama yapılarının destek sağlayamadığıSavunmasız kişilere yönelik bölgesel/yerel düzeyde yeni yapı ve sistemler kurulması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

2-İhtiyacı olan kişilere / hane halklarına ulaşmak

Bu müdahale alanı, sosyal yardımlara erişimi artırmak ve gerektiğinde faydalanıcıların hane halkı üyelerine de ulaşacak etkili işbirliği mekanizması sağlamak için yenilikçi ve bütünsel yaklaşımları test etmeyi amaçlamalıdır. Çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği (sağlık hizmetleri, okul, çocuk bakımı, vb. Gibi genel hizmet sağlayıcılar, yerel belediyeler ve sosyal yardım sağlayıcı yetkililer), savunmasız durumdaki hane halklarının nakdi veya ayni destek talebini tanımak için erken uyarı sistemini oluşturulmasını kolaylaştırmalıdır.

3-Proje faaliyetlerinin etkisinin değerlendirilmesi

İlgili sonuçları, çıktıları, göstergelerini tanımlayan açık ve tamamen geliştirilmiş bir metodoloji ile müdahalenin etkisi kapsamlı bir izleme ve değerlendirme planı çerçevesinde değerlendirmeye tabi olacak şekilde proje kurgulanmalıdır.

4-Yaygınlaştırma / yaygınlaştırma ve ölçeklendirme

Proje, ayrıntılı bir yaygınlaştırma / yaygınlaştırma ve ölçeklendirme planı içermelidir ve yerel /bölgesel/ulusal düzeylerde en az iki yaygınlaştırma etkinliği ve en az bir tane Avrupa düzeyinde de etkinlik yapılmalıdır. Ayrıca, uygulama uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisinin kapsamlı bir açıklamasını sağlamalıdır.

5-Ulusötesi işbirliği

Bu faaliyetler dizisi anketler, veri toplama, kılavuzların geliştirilmesi ve pratik araçlar, seminerler ve akran incelemeleri gibi farklı EaSI katılımcısı ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçladığı için özel bir rol oynamalıdır.

6-Projenin yönetimi

Proje yönetimi ve faaliyetlerin koordinasyonu temel faaliyetlerdir ve taşerona devredilmez.

Her proje bütçesinde Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenecek iki etkinliğe katılımın yanı sıra (bir başlangıç ​​toplantısı ve nihai network ve deneyim paylaşımı toplantısı-azami iki gece, iki kişi ), konsorsiyumun tüm üyeleriyle en az iki koordinasyon toplantısı düzenlenmesini içermelidir.

Ulus ötesi faaliyetler göz önüne alındığında, konsorsiyumdaki ortakların İngilizceye hakim olmaları gerekecektir.

Başvuru süreci ve Son Başvuru Tarihi

Başvurular 15 Ekim 2020 tarihine kadar Swim, Kurye ve posta ile saat 24:00, elden teslimat ise Brüksel saati ile: 16:00’ye kadar yapılmalıdır.

Başvurular (çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile gönderilerek (bir asıl dosya ve bir kopyası; bkz. bölüm 15) sunulur.

Çeşitliliği sağlamak için lider başvuru sahibi tarafından sadece bir teklif sunulabilecektir.

Başvuru sahiplerinin, tekliflerin işlenmesini kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak için proje tekliflerini İngilizce sunmaları teşvik edilmektedir. Bununla birlikte, AB’nin resmi dillerinden herhangi birinde sunulan tekliflerin kabul edileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, başvurulara İngilizce bir yönetici özeti eşlik etmelidir.

Detaylı Bilgi ve Teklif Çağrısı Rehberi

Başvuru yapmadan önce tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlar için tıklayınız.

Sorular için İletişim Adresi

8 Ekim 2020 tarihine kadar proje detaylarına ilişkin sorularınız için: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu

Bilişimle ilgili teknik problemler için ise: empl-swim-support@ec.europa.eu

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024