Pazar , 26 Mayıs 2024

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Teknik Destek Programı, 03.07.2019 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir.

Programın Amaçları

Genel Amaç:  Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Özel Amacı:

 1. I.   İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması
 2. II.  Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi
 3. III.  Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 4. IV. Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi

Programın Öncelikleri

I.  İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

 • Öncelik 1: Bölgemizde yer alan üretici firmaların kurumsallaşmasına ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 2: İmalat sanayisinde faaliyet gösteren firmaların bilançolarındaki risklerin (döviz riski, vade riski, ham madde fiyat riski vb.) yönetilmesi ve bertaraf edilmesine yönelik finansal analiz-risk yönetimi çalışmalarının desteklenmesi,
 • Öncelik 3:  Üretim sürecinde ve tedarik zinciri operasyonlarında verimliliğin artırılması amacıyla sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 4: İmalat sanayisinde kaynak, ham madde, iş gücü ve istihdam verimliliğini artırmaya yönelik modern üretim tekniklerinin kullanılması faaliyetlerinin desteklenmesi

II.  Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

 • Öncelik 1: İlköğretim ve ortaöğretim eğitim çeşitliliğini sağlamak amacıyla eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 2: Eğitim kurumlarında çağın teknolojik gereklerine uygun, teknik kapasiteyi artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Öncelik 3: Bölgedeki özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 4: Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

III.  Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

 • Öncelik 1: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik planlama, yönetim ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen faaliyetlerin  (mali ve insan kaynakları yönetimi, sosyal girişimcilik, stratejik planlama, iletişim stratejisi geliştirme, sosyal medya ve içerik yönetimi eğitimi vb.) desteklenmesi,
 • Öncelik 2: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ulusal/uluslararası destek ve hibe mekanizmalarından faydalanmak amacıyla proje hazırlama/yürütme/izleme vb. danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Öncelik 3: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarını artıracak ağ ve ortaklık yapılarının kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 4: Bölgedeki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

IV.  Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

 • Öncelik 1: Turistik ürün çeşitlendirmesi ve zenginleştirmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 2: Turizmde destinasyon yönetimi ve kümelenme modellerinin kurgulanması ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Öncelik 3: Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 4:  Kapadokya Bölgesinin marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin (tanıtım stratejisi oluşturma, kalite yönetimi vb.) desteklenmesi,
 • Öncelik 5: Turizm sektöründe istihdam edilen iş gücünün nitelik ve kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öncelik 6: Turizm sektörünün sosyal medya ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin kullanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Faaliyet Konuları

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

Başvuru Sahipleri

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kâr Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Uyarı:  Ajans, aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlar. Bu kural il/ilçe milli eğitim müdürlükleri için bir dönem içerisinde beş kez, yıl içerisinde ise en fazla on kez olacak şekilde uygulanır.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlar (okullar, halk eğitim merkezleri vb.) uygun başvuru sahibi değildir.

Programın Bütçesi

2019 yılı Temmuz-Ağustos,  Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri için toplam 500.000,00 TL.’dir.

Azami Destek Miktarı ve Oranı

Bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dâhil) 15.000,00 TL.’yi aşamaz. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar. Destek oranı %100’dür.

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 3 (üç) aydır. Söz konusu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

Başvuru Dönemleri

Temmuz-Ağustos Dönemi Son Başvuru Günü: 31.08.2019 Saat: 17:00
Eylül-Ekim Dönemi             Son Başvuru Günü: 31.10.2019 Saat: 17:00
Kasım-Aralık Dönemi         Son Başvuru Günü: 31.12.2019 Saat: 17:00

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024