Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi (AR-GE) Proje Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi (AR-GE) Proje Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi (AR-GE) Proje Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır.

RSP Altındaki Programlar ve Bütçeleri Nelerdir?

2007 – 2013 Bütçe Dönemi

RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı. Bu dönemde, yaklaşık 500 milyon Avro kaynak ile milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde işletmelerimizin rekabet edebilirliği artırmayı hedefleyen 46 proje desteklendi. Birinci program döneminde, KOBİ’ler ve girişimcilerin ortak kullanımına yönelik üretim ve kullanım tesisleri, laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projeleri, KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlayan finansal destek projeleri, turizm altyapısı, kümelenme ve tanıtım projeleri uygulandı.

2014 – 2020 Bütçe Dönemi

2014 – 2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde Türkiye’nin tamamında uygulanan “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı” için yaklaşık 300 milyon Avro bütçe ayrıldı. Yeni Program kapsamında 230 milyon Avro bütçeli 33 projelik bir portföy oluşturuldu.

Yeni Dönemde (2014 – 2020) Neler Hedefleniyor?

Programın yeni döneminde, ülkemizin sanayi üretiminde verimliliğinin artırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecek. 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde destek almaya hak kazanan projelerin uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.

Yeni Dönemin Ana Faaliyet Alanları Nelerdir?

 • İmalat Sanayii,
 • Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler,
 • Araştırma ve Geliştirme,
 • Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Faaliyet 2.1: Ar-Ge

Temalar

 1. İleri düzey Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyecek ortamının oluşturulması
 2. Kapasite Geliştirme

Uygun Faaliyetler (Örnek)

 • Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği ekosisteminin güçlendirilmesi,
 • Prototip üretimi amaçlı Ar-Ge faaliyetlerinin ve geliştirilmiş prototiplerin test ve sertifika hizmetleri,
 • Ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar,
 • Ar-Ge merkezlerinin yönetimi, personeli, araştırmacı ve iş geliştirme yöneticileri ile girişimciler ve KOBİ’lere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları,
 • Sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Üniversiteler,
 • TGB Yönetici Şirketleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri,
 • Araştırma Merkezleri (Kamu),
 • Tasarım Merkezleri (Kamu),
 • Kalkınma Ajansları,
 • İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar,
 • Sektörel Dernekler ve Vakıflar

Uygun Sözleşme Türü

 • Hizmet alımı,
 • Mal alımı

Azami Proje Süresi

30 ay

Proje Bütçe Limitleri (Avro)

3-8 Milyon

Toplam Çağrı Bütçesi (Avro)

30 Milyon

Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi

1 Nisan – 29 Mayıs 2019 (17:00’a kadar)

Uygun Bölgeler

Tüm Türkiye

Önemli Not: Projeler, yukarıda sıralanan faaliyetlerden birkaçını içerebilir. Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenecek projelerin, sadece tek bir aktivite içeren basit yapılı projelerden çok, belirlenen sorunun kaynaklarına, birden fazla yöntemle çözüm getiren faaliyetler bütünü olması beklenir.

 • Projede “Ortak” olarak yer alan kurumun türü/yasal statüsü “Başvuru Sahibi Kurum”dan farklı olmalıdır. Aynı yasal statüye sahip kurumlar farklı statüye sahip bir ortak bulmak koşuluyla, aynı proje içinde başvurucu ve ortak olarak yer alabilirler.

Rekabetçi Sektörler Programı Kimler Doğrudan Başvuru Yapamaz?

Gerçek kişiler, KOBİ’ler, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar doğrudan başvuramazlar fakat KOBİ’lerin ve girişimcilerin ortak yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine dolaylı olarak ulaşabilirler.

Rekabetçi Sektörler Programı Projeler Nasıl Seçilir?

Projelerin seçiminde, Rekabetçi Sektörler Programının hedeflerine yapacağı katkı göz önünde bulundurulur. Diğer bir deyişle, bir projenin desteklenme ihtimali, Programın hedef ve göstergelerine katkısı ile doğru orantılıdır. Projelerin katkı sağlamasını beklediğimiz temel program göstergeleri aşağıda sunulmaktadır:

 • Girdi maliyetlerini (enerji dâhil) azaltan KOBİ sayısı,
 • Satışlarını ve/veya ihracatını artıran KOBİ sayısı,
 • Kurulan yeni işletme sayısı,
 • Alınan patent sayısı,
 • Ticarileştirilen ürün sayısı,
 • Desteklenen kuruluş/işletmede yaratılan istihdam sayısı

RSP elektronik başvuru sayfası aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilen proje başvuruları, bağımsız değerlendiriciler tarafından çağrı rehberinde ilan edilen kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, projeler puan sıralamasına göre listelenir ve bütçe imkânları dâhilinde desteklenmeye hak kazanan projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfası ve diğer iletişim araçları aracılığıyla ilan edilir.

Projeler Kapsamında Yapılacak Hangi Harcamalar Programdan Karşılanabilir?

Proje bütçelerinden, makine/ekipman alımı ve uzun süreli eğitim, danışmanlık, tanıtım, doküman hazırlama gibi işleri içeren teknik destek faaliyetleri karşılanabilir. Projenin uygun görülen harcamalarının tamamı RSP bütçesinden karşılanır. Azami destek tutarını aşan projelerde, sınır değeri aşan tutarın tamamı faydalanıcı ve/veya ortak tarafından karşılanacaktır.

Örneğin, bir projede kurulması planlanan ortak kullanım tesisi için gerekli olan her türlü makine ve ekipmanın temini; tesisin düzgün bir şekilde yürütülmesi için iş planlarının, hizmet sunumu rehberlerinin hazırlanması, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması; tesis/ortam çalışanlarına ve/veya tesisten/ortamdan faydalanacaklara kısa ve uzun dönemli danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması uygun harcamalardır.

Rekabetçi Sektörler Programı Uygun Olmayan Harcamalar Nelerdir?

Proje kapsamında inşaat yapımı, arsa veya bina satın alınması, mevcut bina tadilat ve onarımı desteklenmeyecektir. Projede kurulacak tesis/yapıların elektrik, su, doğalgaz, sarf malzemeleri gibi masrafları ile bu tesisin işletilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağı giderleri (beyaz ve mavi yakalı personel) proje bütçesinden karşılanamaz.

Rekabetçi Sektörler Programı Projeler Kabul Edildikten Sonraki Süreç Nedir?

Projelerin seçiminden, uygulamasının tamamlanmasına kadar geçen süreçler ve süreçlerin tahmini uygulama takvimi şu şekildedir:

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024