Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Kosgeb Kobi Proje Destek Programı’na Ait Sorular

Kosgeb Kobi Proje Destek Programı'na Ait Sorular

Kosgeb Kobi Proje Destek Programı’na Ait Sorular

1. KOBİ proje destek programı nedir?

Programın amacı ve gerekçesi;

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve AR-GE faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır.

İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin KOSGEB tarafından önceden duyurulacak konularda hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

2. Hangi alanlarda proje teklifi sunabilirim?

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda Başkanlık tarafından belirlenen dönem ve konular kapsamında, KOSGEB tarafından duyurulacak “Proje Teklif Çağrısı”‘nda belirtilen başvuru kriterlerine uygun olarak sunacakları projeler desteklenir.

3. Proje kapsamında uygun maliyetler nelerdir?

Projede;

 1. çalışacak personel,
 2. makine-teçhizat,
 3. hammadde ve malzeme giderleri,
 4. hizmet alımı,
 5. yazılım, vb. giderler yer almaktadır.

4. Bütçe kalemlerinde kısıtlama bulunmakta mıdır?

Evet, proje kapsamında sunulacak olan makine-teçhizat, hammadde ve malzeme giderlerine KOSGEB desteği toplam bütçenin %10’unu aşamaz. Buna göre KOSGEB tarafından desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı 150 Bin TL’ ise, KOSGEB’in sağlayacağı makine-ekipman, hammadde, malzeme giderleri toplamı 150 Bin TL’nin %10’u olan 15 Bin TL’yi geçemeyecektir.

Ayrıca gider grubunun desteklemeye esas tutarı “personel, yazılım ve hizmet/ diğer gider gruplarının” her biri için %40’ını geçemez.

Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden desteklenir KOSGEB desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

5. Desteklenemeyecek proje giderleri nelerdir?

 1. Arsa, bina satın alımı,
 2. İnşaat, tadilat,
 3. Tefrişat ve benzeri giderler,
 4. Taşıt aracı,
 5. Vergi, resmi harçlar,
 6. Sosyal güvenlik primleri,
 7. Haberleşme giderleri,
 8. Proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
 9. Enerji ve su giderleri,
 10. Kira giderleri,
 11. Finansman giderleri,
 12. Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

6. Desteklenecek proje konuları nelerdir?

 1. İstihdam artırıcı,
 2. İhracat artırıcı,
 3. Pazar payı artırıcı,
 4. Verimlilik artırıcı,
 5. Maliyet düşürücü,
 6. Kapasite artırıcı
 7. Ürün/hizmet kalitesi yükseltici bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 8. Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 9. Kurumsallaşmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenir.

7. Proje süresi en fazla kaç aydır?

Hazırlanacak olan projenin süresi en az 6 ay en çok 24 ay olmalıdır. Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresi en fazla 12 ay daha uzatılabilir.

8. Destek üst sınırı ve oranı nedir?

KOSGEB’in sağlayacağı destek miktarının üst sınırı 150 Bin TL.’dir.

Bir projede sağlayacağı destek oranı ise uygun maliyetlerin destek oranı: 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde %60’tır.

9. Başvuru kriterleri nelerdir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.

Proje Teklif Çağrısına çıkılan konuların özelliği dikkate alındığında ön değerlendirme sisteminde Bilanço ve Gelir Tablosu verilerine ihtiyaç duyulduğundan; Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine tabi, bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmeleri de başvuru yapabilecektir.

2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan işletmelerde proje başvurusu yapabilecektir. Bu işletmeler için proje başvuru formunda hangi yılın verisi doldurulmuş ise başvuru formunun ekinde de o yıla ait dokümanların temin edilmesi gerekmektedir.

10. Proje kapsamında aldığım desteği geri ödeyecek miyim?

Hayır. Verilen destek geri ödemesiz niteliktedir.

11. Proje değerlendirme kriterleri nelerdir?

Proje Başvurusu Sistem tarafından elektronik ortamda Başvuru Formu’nun “İşletmenin Tanıtımı” bölümünde işletme tarafından beyan edilen, eki belgeler ile doğrulaması yapılacak olan ve konuya göre farklı ağırlıklar içeren;

 1. Ölçek,
 2. Bölge,
 3. Sektör,
 4. Teknoloji Düzeyi,
 5. İşletmenin hukuki statüsü,
 6. Mali Bilanço Toplamı (3 yıllık Ortalama),
 7. Net Satış Hasılatı (3 yıllık Ortalama),
 8. İşletmenin ihracat durumu (3 yıllık Ortalama),
 9. Sahip olunan belgeler,
 10. Tanıtım araçları,
 11. İşletmenin kuruluş yılı-süresi,
 12. İşletme Faaliyet Kârı (3 yıllık Ortalama),
 13. Çalışan başına ortalama net satış hasılatı (3 yıllık Ortalama),
 14. İşletme içinde kullanılan yazılım,
 15. İhracatın Satışlara Oranı (3 yıllık Ortalama),
 16. Net İşletme Sermayesi (3 yıllık Ortalama),
 17. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (3 yıllık Ortalama),
 18. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (3 yıllık Ortalama)

ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Ön değelendirmeden geçen projeler KOSGEB Kobi Proje Destek Program Kurulu tarafından değerlendirmeye tabii tutulur.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024