Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Çağrı Karşılaştırması

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Çağrı Karşılaştırması

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Çağrı Karşılaştırması. Bilindiği üzere 31 Mart tarihi itibariyle tüm kalkınma ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı adı altında ortak bir çağrıya çıktılar. Hibe Destek olarak sizin için bu çağrıda kalkınma ajansları arasındaki ortak ve ayrılan yönleri detayları ile derledik.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

Öncelik 1 için Örnek Proje Konuları:

 • Yüksek risk grubunda olan yaşlılar; kalp, damar, bağışıklık sistemi bozuklukları, diyabet, kanser gibi rahatsızlıkları olan bireylerin ihtiyaç duyduğu özellikle sağlık ve gündelik yaşam ihtiyaçlarının eksiksiz ve etkin bir şekilde karşılanmasına yönelik hizmet ve sunum modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç ve/ya evde bakım hizmeti alan bireyler, yabancı uyruklular, sosyal yardım alanlar, toplumun gelir düzeyi düşük kesimleri gibi gruplara yönelik kritik önem arz eden ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesini sağlayacak hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Kamuoyunun etkin ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi, farkındalığının arttırılması ve yönlendirilmesine yönelik yenilikçi ve etkin hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Salgınının yayılması ve önlenmesi açısından kritik önem arz eden sektörlerde etkin hizmet ve üretim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Yoğun ve/veya toplu halde kullanılmak durumunda olan hastaneler, aile sağlık merkezleri, işyerleri, fabrikalar, toplu taşıma ve ulaşım araçları gibi mekanların, ilan edilen tedbirlere uygun ve etkin şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik gerekli koşulların oluşturulması ve bunlara yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi,
 • Salgının yarattığı veya yaratacağı sosyal ve psikolojik olumsuz etkilerin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik yardım, destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması,
 • Salgının kontrol altına alınabilmesi, takip edilebilmesi ve etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla yazılımların gelişilmesi, online platformların oluşturulması,
 • COVID-19 salgınının kontrol altına alınması, yayılmasının önlenmesi, tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesine yönelik kritik önem arz eden ürünlerin, hizmetlerin ve modellerin geliştirilerek etkin kullanımının sağlanması,
 • Bölgemizde yaşayan Türkçe bilmeyen veya iletişimde sorun yaşayan kişilerin pandemi hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmada yaşayabileceği potansiyel sorunların çözümüne yönelik uygulamalar, hizmet sunumlar veya modellerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Başta eğitim olmak üzere, sağlık hizmetleri ve diğer kritik hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yazılım, program, uygulama ve platformların geliştirilmesi,
 • Özellikle küçük yerleşim merkezleri başta olmak üzere üretimin ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığının sağlaması amacıyla sosyal yardımlaşmayı esas alan yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

Öncelik 2 için Örnek Proje Konuları:

 • İhtiyaca yönelik, ilgili kalite standartlarına uygun başta medikal alanlarda kullanılmak üzere maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. koruyucu giysilerin, ekipmanların ve benzeri malzemelerin üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda acil kullanıma sunulması,
 • Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması,
 • Salgın kapsamında acil ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan ürün ve hizmetlerin üretilebilmesi ve/veya geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim altyapıları ve proseslerine yönelik gerekli değişikliklerin ve dönüşümlerin yapılması (Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin medikal tekstil altyapısını geliştirerek koruyucu giysi, maske vb. ürünlerin üretimini gerçekleştirmesi),
 • Virüsün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması,
 • Tanı ve teşhis faaliyetlerini yürütecek laboratuvarların kapasitelerinin artırılması,
 • COVID-19 tedavisinde kritik öneme sahip ve acil ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. makine, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması,
 • Salgına neden olan virüse karşı antiviral ilaç, aşı ve serum geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Öncelik 3 için Örnek Proje Konuları:

 • Otomotiv, tekstil ve konfeksiyon, lojistik, ulaşım gibi salgından büyük oranda etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde üretim ve hizmet faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması,
 • Üretim ve hizmet sunumlarının sürdürülebilirliği açısından kritik önem arz eden alanlara yönelik tedarik zinciri, lojistik ve ulaşım alanlarında yaşanan problemlerin hızlı ve etkin çözümüne yönelik organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Girdi tedariki, üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin lojistiğinin etkin bir şekilde yürütülümesine yönelik sektörel ve/ya sektörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • İşletmelerde likidite, nakit akışı, finansal belirsizlik, işsizlik, nakit akışı gibi problemlerin azaltılması ve çözülmesine yönelik modeller geliştirilmesi,
 • Kısa dönemli, esnek, dönüşümlü ve/ya uzaktan çalışmayı sağlayan, kolaylaştıran ve etkinliğini arttıran uygulamaların, sistemlerin, yazılımların ve ilgili teknolojik modellerin geliştirilmesi
 • Salgın dönemlerinde önemli derecede ihtiyaç duyulan başta gıda ve sağlık ekipmanları olmak üzere diğer kritik ürünlerin tedarikini kolaylaştırıcı, anlık ihtiyaçların hızlı ve doğru tespit edilmesine ve giderilmesine yönelik çözümlerin geliştirilmesi

Proje Süresi: 1 – 3 ay

KAYS üzerinden Son Başvuru Zamanı: 30.04.2020 / 17:00 – 23:59 | Sadece OKA: 04.05.2020 / 23:59

Uygun Başvuru Sahipleri

Kâr Amacı Gütmeyen İşletmeler:

 • Kamu Kurumları,
  • Valilik,
  • Kaymakamlıklar,
  • Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki:
  • Meslek Kuruluşları,
  • Birlikler,
  • Odalar,
  • Meslek Örgütleri,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Kooperatifler,
 • Yerel Yönetimler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları:
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Birlikler,
  • Sendikalar,
  • Federasyonlar,
  • Konfederasyonlar
 • Üniversiteler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Belediye Şirketleri

Kâr Amacı Güden İşletmeler:

 • Şahıs Şirketleri,
 • Tüzel kişiliği olan şirketler

Uygun Doğrudan Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve piyasa fiyatlarına uygun gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

 • Projede görevlendirilmiş personelin (mali destek sözleşmesinin imzalandığı tarihten sonra istihdam edilenler) net maaşları, sosyal sigorta primleri, ücretlerle ilgili gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
 • Küçük ölçekli yapım işleri (inşaat) maliyetleri (Bu tutar proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçemez) (Küçük ölçekli yapım işlerine, makine veya ekipmanın çalışma alanına monte edilmesi aşamasındaki tadilat, yer açma, onarım, boya, badana, tesisat gibi küçük inşaat işleri dâhildir. Bunların dışındaki yeni bina inşaatı veya inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin büyük yapım işleri uygun maliyet değildir.)
 • Denetim maliyetleri (Toplam 3.000 TL’yi geçemez),
 • Yeni ekipman, mal ve hizmet satın alma maliyetleri,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Varsa proje ile üretilecek ürünlerin dağıtım ve lojistik maliyetleri,
 • Projenin ve Ajans katkısının tanıtımı için yapılacak görünürlük faaliyetlerine ilişkin maliyetler (bu giderler, proje toplam bütçesinin %2’sini aşamaz).

Uygun Dolaylı Maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere belirlenmiş olan götürü tutarı ifade etmektedir. Program kapsamında dolaylı maliyetler karşılanmayacaktır.

Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Sadece ulaşım altyapısı (yol yapımı vb.) ve kanalizasyon yapımına yönelik harcamalar,
 • Kamulaştırma bedeli,
 • Leasing ve amortisman giderleri,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hali hazırda başka bir destek programı kapsamında finanse edilen kalemler,
 • Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri,
 • İkinci el ekipman alımları,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
 • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
 • Proje kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve fuar katılım giderleri,
 • Projenin yürütülmesiyle ilgili danışmanlık harcamaları,
 • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, kar amacı güden kooperatifler, serbest bölge işleticileri, belediye şirketleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri için katma değer vergisi

Yukarıdaki genel maddelere ek olarak, bu program özelinde aşağıda yer alan proje konuları da desteklenmeyecektir:

 • COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine, sosyal izolasyon ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayacak projeler,
 • COVID-19 ile mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde olmayan tedarik projeleri ile etkininin uzun vadede ortaya çıkması beklenen projeler,
 • Hastanelerin rutin ihtiyaçlarını ya da bu salgın özelinde Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde koordine edilen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler,
 • Salgın sonrası önemli ölçüde atıl kalma risk bulunan yeni tesislerin yapılması ya da mevcut tesislerde kapasite arttırılmasına yönelik projeler,
 • Ana konusu / önceliği temizlik ürün temini olan projeler,
 • Firmalara doğrudan kaynak aktarımı yapılmasını öngören projeler.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024