Pazar , 26 Mayıs 2024

Eşit Haklar için 2017 Küresel Teklif Çağrısı (DİHAA)

Eşit Haklar için 2017 Küresel Teklif Çağrısı

Eşit Haklar için 2017 Küresel Teklif Çağrısı

Bir AB programı olan, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı, insan hakları ve demokratikleşmenin küresel çapta gelişimini, sivil toplum inisiyatiflerini destekleyerek katkıda bulunmayı hedefler.

Bu teklif çağrısının genel hedefi dünya çapında insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek için sivil toplumu desteklemektedir.

Teklif çağrısının özel hedefi ise, küresel düzeyde-Avrupa Birliği dışındaki- sivil toplumu ve insan hakları savunucularını insan haklarının beş temel alanındaki çalışmaları için desteklemektir. Daha önceki yıllarda da öncelikler olarak benimsenen bu alanlar şunlardır:

Alan (Lot)1:İnsan hakları savunucularının, toprakla ilgili haklar (land-relatedrights), topraklara el koyma (landgrabbing) ve iklim değişikliği bağlamında yerli toplululuklarınhakları konusundaki çalışmaları

Alan (Lot) 2: Yargısız infaz ve zorla kayıp edilmeler ile mücadele.

Alan (Lot) 3: Zorla çalıştırma ve modern kölelik ile mücadele.

Alan (Lot) 4: Engelli bireylerin haklarının desteklenmesi.

Alan (Lot) 5: Din ve inanç özgürlüğünün desteklenmesi.

Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde, her bir Alan (Lot) için temel hedef, öncelikler ve olası faaliyetlerin listesi detaylı şekilde sunulmaktadır. Alanlar hakkındaki kısa bilgi şu şekildedir:

Alan (Lot) 1:Bu alandaki desteğin amacı; toprak hakkı ve bu bağlamda diğer doğal kaynaklarla ilgili haklar (land-relatedrights), topraklara el koyma (landgrabbing), iklim değişikliği, yerli toplululuklarınhakları konusundaki çalışmalar yürüten İnsan hakları savunucularının ve örgütlenmelerinin korunması, güçlenmesi ve desteklenmesidir. Alan (Lot) 1’in dört önceliği kısaca insan hakları savunucuları ve örgütlenmelerinin; a) kısa ve uzun dönemde kapasitelerinin güçlenmesi, b) dayanıklılıklarının güçlenmesi c) Devlet ve devlet dışı aktörlerle ilişkilenme olanaklarının güçlendirilmesi şeklinde sıralanabilir. Alan (Lot) 1 için önerilen projeler en az bir alan önceliğine odaklanmalıdır.

Alan (Lot) 2: Bu alandaki desteğin amacı, yargısız infaz ve zorla kayıp edilmeler ile mücadeleyi güçlendirmektir. Alan (Lot) 2’nin öncelikleri, a) zorla kaybetme ve yargısız infazları önlemeye yönelik projeler ve/veya b) Bu alandaki faillerin hesap verebilirliğini sağlamak veya mağdurlar ve aileleri için sağaltım olanakları arayan projeleri desteklemektir. Bu alanda önerilecek projelerin önceliklerden en az birine katkıda bulunuyor olması gerekir.

Alan (Lot) 3: Bu alandaki desteğin amacı, özellikle, en zor durumlar ve en uzak alanlarda, tarım ve/veya orman alanlarındaki (yerel düzeydekiler dahil) zorla çalıştırma ve modern kölelik ile mücadeleyi desteklemektir. Bu Alan için öncelikler kısaca şu şekildedir: a) BM/Dünya Çalışma Örgütü (ILO)’nun zorla çalıştırılma ile ilgili anlaşma ve protokollerinin, bu yöndeki ulusal, bölgesel araçlar dahil olmak üzere benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar b) Tarım ve ormancılık ile ilgili alanlarda zorla çalıştırılma pratiklerinin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası ve bölgesel işbirliğinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar c) Tarım ve ormancılık sektöründe zorla çalıştırmanın potansiyel mağdurları, mağdurları ve aileleri için ve bu alandaki insan hakları savunucularına yönelik olarak koruyucu ve destekleyici önlemler alınmasına yönelik çalışmalar d) Mağdurlara yönelik sağaltım önlemleri, faillere yönelik hesap verebilirliği sağlama çalışmaları e) Zorla çalıştırılma bağlamında sistemsel ve yapısal kırılganlık gösteren mevsimsel veya emek yoğun karakteri sebebi ile tarım ve ormancılık alanında ağır ihlallere konu olan alanlara ilişkin destekleyici önlemler geliştiren çalışmalar f) Özel ve kamu sektörlerinin zorla çalıştırılma risklerine karşı tanımlama, önleme, önlem geliştirme ve hesap sorma becerilerinin geliştirilmesine destekleyen çalışmalar. Bu alanda önerilecek projelerin önceliklerden en az birine katkıda bulunuyor olması gerekir.

Alan (Lot) 4: Bu alandaki desteğin amacı, tüm engelli bireylerin insan haklarından ve temek özgürlüklerden eşit ve tam şekilde yararlanmasını geliştirmek, engelli bireylerin insan haklarıve insanlık onuruna saygıyı güçlendirmektir.  Bu alanın özel hedefleri; a) BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve ilgili protokollerinin benimsenmesi, etkili şekilde uygulanması, izlenmesini desteklemek b) STÖ’ler ve engelli bireylerin örgütlenmeleri arasındaki ortaklığı ve/veya engelli bireylerin hakları üzerine çalışan STÖ’lerin kapasitesini; engelli bireylerin haklarının insan hakları çalışmaları ile daha geniş şekilde entegre edilmesi için desteklemektir. Bu alanda önerilecek projelerin önceliklerden en az birine katkıda bulunuyor olması gerekir.

Alan (Lot) 5: Bu alandaki desteğin amacı, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesidir. Bu alanın öncelikleri kısaca şu şekildedir: a) Kişilerin inanma veya inanmama özgürlüklerinin desteklenmesi, b) Kişilerin tek başına ya da topluluklarda inançlarını ifade edebilme haklarının geliştirilmesi c) İnanç temelinde ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, şiddet ile mücadele ve bunların önlenmesi için çalışmalar d)Farklı inançlara sahip veya inançlara sahip olmayan kişilerin aralarında çatışmaları barış içinde önlemeyi hedefleyerek ve kapsayıcı toplulukların oluşmasını destekleyecek şekilde, karşılıklı saygı ve anlayışın geliştirilmesi. Bu alanda önerilecek projelerin önceliklerden en az birine katkıda bulunuyor olması gerekir.

Her bir alandaki referanslar, hedefler,önceliklerin detaylı açıklaması, uygun faaliyetlere ilişkin kapsayıcı olmayan liste için Başvuru Rehberinin detaylı incelenmesi elzemdir.  Her bir alan için öngörülen bütçe 5.000.000 Avro’dur. Teklif edilen projeler için AB desteği en az 250.000 Avro en çok 1.000.000 Avro olmalıdır. AB, teklif edilen projeler için uygun giderlerin en az %51’ine en çok %95’ine destek verecektir. Teklif edilen projelerin süresi 30-36 ay arasında olmalıdır.

Bu teklif çağrısının öncelikleri katılımcı şekilde, Brüksel’de 20 Nisan 2017’de, Brüksel temelli ağlar aracılığıyla sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunularak belirlenmiştir.

Bu küresel çağrı için ayrılan bütçe 25.000.000 Avro’dur.  Bu sınırlı bir teklif çağrısı olup, ilk aşamada sadece kavramsal notlar ( Ek A.1) değerlendirmeye alınacak, daha sonra ön elemeyi geçen başvuru sahiplerinden tam başvurularını iletmeleri beklenecektir. Tam başvuruların değerlendirmesinden sonra, Sözleşme Makamı tarafından talep edilen destekleyici belgeler ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış beyan esasında uygunluk kontrolü yapılacaktır.Bu teklif çağrısına başvurmak isteyen kuruluşlar PADOR’a kayıt olmalı ve başvurularını PROSPECT üzerinden yollamalıdır. ( Rehberin 2.2.2 bölümüne bakınız).

Kavramsal not ile ön başvuruların yapılması için son başvuru tarihi 9 Kasım 2017, saat 16:00’dır. (Brüksel saati).

Eşit Haklar için 2017 Küresel Teklif Başvuru Rehberine ve diğer dökümanlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 2017 Global Call forProposals 

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024