Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı Açıldı. Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı açıldı. Toplam bütçesi 2 Milyon TL. olan program yıl sonuna kadar açık olacak.

Program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek. Azami proje süresinin 12 ay olduğu program için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek.

2018 yılı Fizibilite Desteği Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında;

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin

fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Program Eksen ve Öncelikleri

İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

Öncelik-1: Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik fizibilite çalışmaları,

Öncelik-2: Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları,

Öncelik-3: Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları,

Öncelik-4: Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları,

Öncelik-5: Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmaları

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

Öncelik-6: Kırsal alanlarda yenilikçi tarım uygulamalarını destekleyecek ve yaygınlaştıracak projelerin fizibiliteleri,

Öncelik-7: Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları,

Öncelik-8: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırım fizibiliteleri,

Öncelik-9: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik fizibilite çalışmaları,

Öncelik-10: Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik fizibiliteler,

Öncelik-11: Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik fizibiliteler,

Öncelik-12: Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik-13: Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması,

Öncelik-14: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek projelerin fizibilite çalışmaları,

Öncelik-15: Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik fizibilite,

Öncelik-16: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik modellerin fizibilitesi

Bununla birlikte, program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Toplam Bütçe

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı toplam bütçesi 2.000.000 TL.‘dir.

Azami Proje Süresi

12 Ay

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler**
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)***
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri

**Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

***Sivil toplum kuruluşlarının FD 2018 programına başvuru yapabilmeleri için üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu ortağı içermeyen Sivil Toplum Kuruluşları faaliyet teklif başvuruları, ön inceleme aşamasında elenecektir.

Asgari ve Azami Destek Tutar ve Oranları

 • Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL.
 • Azami Destek Tutarı: 150.000 TL.
 • Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

Elektronik başvuru: 10/12/2018 Saat 23.50

Taahhütname Son Tarihi: 14/12/2018 Saat: 17.00

Başvuru Süreci

Başvuruların, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde belirtildiği gibi www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılması zorunludur. KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri başvurularının eksiksiz olup olmadığını başvuruda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular reddedilecektir.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, 14 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak, elden veya posta yolu ile 14 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar Ajansın aşağıdaki adresine teslim edilir.

Daha Fazla Bilgi için

Fizibilite Desteği Programı ile ilgili sorular, FD proje referans numarasını açık bir şekilde belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilebilir.

E-posta adresi  : fd@ankaraka.org.tr

Faks                  : +90 312 309 34 07

Başvuru Sahiplerinin “meslek sırrı” olarak belirtmediği konularda sordukları sorular hakkında Ajans tarafından sağlanan bilgiler Ajansın internet sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde diğer başvuru sahiplerinin de bilgilerine sunulacaktır. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.ankaraka.org.tr  adresinde yayımlanacaktır.

SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

UYARI

2018 FD programı kapsamında yıl boyu teklif alınacaktır. Programın herhangi bir önceliğine yönelik yeterince başarılı proje teklifi bulunması durumunda, ilgili önceliğe yönelik başka proje kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda, ilgili uyarı ve duyurular Ajansın web sayfasında yer alacaktır. Program önceliklerine yönelik güncellemelerin takibi potansiyel Başvuru Sahiplerinin sorumluluğundadır.

Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikler de Ajans web sayfası (www.ankaraka.org.tr) üzerinden yayınlanacaktır.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024